• HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC SINH HỌC ĐỐI VỚI SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY DƯA LEO TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG TẠI KON PLONG, KON TUM

HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC SINH HỌC ĐỐI VỚI SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY DƯA LEO TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG TẠI KON PLONG, KON TUM

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC SINH HỌC ĐỐI VỚI SÂU, BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY DƯA LEO TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG TẠI KON PLONG, KON TUM

Tên tác giả
Nguyễn Mạnh Hùng, Ngô Quang Huy, Lê Thị Hằng, Lưu Ngọc Sinh
Category
Monthly Journal
Title

Efficacy of some bio-pesticides against major diseases and insect pests on cucumber in nethouse in Kon Plong district, Kon Tum province

Author
Nguyen Manh Hung, Ngo Quang Huy, Le Thi Hang, Luu Ngoc Sinh
Tóm tắt

Việt Nam đang đặt mục tiêu đứng trong nhóm 15 quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ hàng đầu giai đoạn 2020 - 2030. Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum đã phát triển vùng sản xuất ứng dụng phương pháp sinh học để kiểm soát sâu bệnh hại chính trên các loại rau, trong đó có dưa leo theo định hướng hữu cơ. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của các sản phẩm sinh học đã được thử nghiệm. Trong số 10 loại bệnh và côn trùng gây hại chính trên dưa leo trong điều kiện nhà màng ở huyện Kon Plông, bệnh phấn trắng (Erysiphe cichoracearum) và bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) đã làm giảm đáng kể đến năng suất và chất lượng của cây dưa leo. Thuốc trừ sâu sinh học Radiant 60SC (Spinetoram) cho thấy hiệu quả phòng trừ bọ phấn trắng cao nhất là 68,47% sau 5 ngày xử lý. Hiệu lực của thuốc Ketomium (Chaetomium cupreum) đạt 74,10% đối với bệnh phấn trắng sau 21 ngày xử lý. Mô hình trình diễn áp dụng phòng trừ sâu, bệnh hại chính bằng các chế phẩm sinh học, thuốc sinh học cho hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng 12,4%.

Abstract

Vietnam is aiming to be ranked among the top 15 organic farming countries for the period of 2020 - 2030. In recent years, Kon Tum province has developed a production area applying biological methods to control major diseases and insect pests on vegetables including cucumber towards organic orientation. The aim of this study was to evaluate the efficacy of the tested bio-products. Among the 10 major diseases and insect pests on cucumber in nethouse conditions in Kon Plong district, powdery mildew (Erysiphe cichoracearum) and whitefly (Bemisia tabaci) significantly reduced the yield and quality of cucumber. The bio-insecticide Radiant 60SC (Spinetoram) showed the highest efficacy at 68.47% against whitefly after 5 days of treatment. The efficacy of Ketomium (Chaetomium cupreum) reached 74.10% against powdery mildew disease after 21 days of treatment. The demonstration model applying bio-products against the major diseases and insect pests had a 12.4% economic efficiency higher than the control.

Từ khoá / Keywords

Cây dưa leo
sâu bệnh
phòng trừ sinh học
tỉnh Kon Tum
Cucumber
diseases and pests
biological control
Kon Tum province