HIỆN TRẠNG LĨNH VỰC CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
116-123
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆN TRẠNG LĨNH VỰC CHẾ TẠO MÁY NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Trường Phi, Phạm Hải Minh, Nguyễn Văn Thành
Category
Monthly Journal
Title

Current status of manufacturing agricultural machines in Vietnam

Author
Nguyen Truong Phi, Pham Hai Minh, Nguyen Van Thanh
Tóm tắt

Cơ giới hóa nông nghiệp phát triển tương đối nhanh trong thời gian qua, một số khâu trong sản xuất đã đạt mức độ cơ giới hóa cao như khâu làm đất nông nghiệp đạt tỷ lệ 94%; khâu chăm sóc đạt 77%; khâu thu hoạch lúa đạt 65%. Trong chăn nuôi, mức độ cơ giới hóa trong giai đoạn cung cấp thức ăn, nước uống đạt trên 90%; xử lý môi trường đạt 55%; số hộ nuôi bò dùng máy vắt sữa đạt 75%. Tuy nhiên, năng lực sản xuất, chế tạo của các cơ sở cơ khí chế tạo máy cũng như trình độ cơ giới hóa ở nước ta còn thấp. Trình độ cơ giới hóa chỉ đạt 2,4 HP/ha canh tác, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và thế giới. Theo tổng hợp khảo sát cho thấy chất lượng nguồn nhân lực của các cơ sở chế tạo máy nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng hạn chế, trên 52% các trang thiết bị đã cũ và lạc hậu, chỉ có khoảng 6,8% cơ sở có đầu tư phần mềm thiết kế chuyên dụng, 66,8% doanh nghiệp dừng lại ở sản xuất đơn chiếc và loạt nhỏ. Do đó, công suất chế tạo và chất lượng sản phẩm máy nông nghiệp của các cơ sở sản xuất trong nước nhìn chung còn hạn chế, thị trường máy nông nghiệp trong nước vẫn bị áp đảo bởi các thương hiệu được nhập khẩu từ nước ngoài (chiếm gần 70%). Để phát triển ngành máy nông nghiệp Việt Nam, trong giai đoạn tới cần có thêm nhiều cơ chế đặc thù, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu và đầu tư vào sản xuất thiết bị nhằm góp phần vào mục tiêu đưa ngành nông nghiệp Việt Nam đứng vào top 15 nước phát triển nhất thế giới.

Abstract

The mechanization of agriculture has been developed relatively quickly in recent years, some stages in production have reached a high level of mechanization such as the rate of soil preparation reached 94%; fertilization and pest control reached 77%; rice harvest reached 65%. In animal husbandry, the degree of mechanization in the stage of supplying food, drinking has reached above 90%; environmental treating 55%; the number of cow raising households using machines for milking reached 75%. However, the production capacity and fabrication of mechanical facilities as well as the level of mechanization in Vietnam are still low. The mechanization level in cultivation only reaches 2.4 HP/ha which is much lower than that of countries in the region and the world. According to the survey compilation, the quality of human resources of agricultural machinery manufactories is low, the infrastructure is limited; over 52% of the equipment are old and out of date, only about 6.8% of enterprises invests in specialized design software, 66.8% of enterprises only produces single or few production’s series. Therefore, the manufacturing capacity and quality of agricultural machinery products of domestic manufactories, Vietnam agricultural machine market is dominated by foreign brands (accounting for nearly 70%). In order to develop Vietnam’s agricultural machinery industry, in the coming period there should be more specific mechanisms, encouraging enterprises to promote research and investment in manufacturing equipment to contribute to the goal of bringing Vietnam’s agricultural industry to the top 15 most developed countries in the world.

Từ khoá / Keywords

Chế tạo máy
cơ giới hóa nông nghiệp
cơ khí
máy nông nghiệp
Agricultural machinery
agricultural mechanization
machine manufacturing
agricultural machines