• ĐIỀU TRA THỊ HIẾU TIÊU DÙNG VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT BÍ XANH PHỤC VỤ ĂN TƯƠI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

ĐIỀU TRA THỊ HIẾU TIÊU DÙNG VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT BÍ XANH PHỤC VỤ ĂN TƯƠI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Xem các bài khác
Số trang của bài
80-88
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐIỀU TRA THỊ HIẾU TIÊU DÙNG VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT BÍ XANH PHỤC VỤ ĂN TƯƠI TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC

Tên tác giả
Nguyễn Đình Thiều, Ngô Thị Hạnh, Trần Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title

Survey on customer demand for wax gourd fruits in Northern provinces

Author
Nguyen Đinh Thieu, Ngo Thi Hanh, Tran Van Quang
Tóm tắt

Điều tra, đánh giá thị trường tiêu thụ, thị hiếu người tiêu dùng và hiện trạng sản xuất bí xanh được thực hiện tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và phía Bắc thông qua thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp, đánh giá đặc điểm nông sinh học và chất lượng. Kết quả cho thấy quả bí xanh phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng là mẫu giống có màu sắc vỏ quả xanh đậm, thịt quả màu xanh, cùi dày, đặc ruột và ăn mềm, có vị ngọt mát, khối lượng trung bình dao động từ 1,0 - 1,5 kg, đường kính từ 6,0 - 8,0 cm, chiều dài từ 35 - 45 cm; hàm lượng chất khô dao động từ 4,45 - 4,99%, chất xơ 10,12 - 18,56%, đường tổng số từ 2,04 - 2,91% và vitamin C từ 3,30 - 4,83 mg/100 g. Các tiêu chí về sản phẩm bí xanh như trên đã nhận được > 60% sự đồng thuận của người tiêu dùng. Nhưng tiêu chí về hình dạng, chất lượng quả góp phần định hướng cho nghiên cứu chọn tạo giống bí xanh phù hợp ăn tươi tại các tỉnh phía Bắc.

Abstract

Surveying consumption market, customer demand and current state of wax gourd production was carried out in some provinces of the North and in the Red River Delta by primary and secondary information collection, agrobiological characteristics and quality. The results showed that wax gourd fruits suitable for consumers’ demand are those with with dark green skin, green flesh, thick pulp, dense and soft flesh, sweet taste, and average weight from 1.0 - 1.5 kg, diameter from 6.0 - 8.0 cm, length from 35 - 45 cm; dry matter content from 4.45 - 4.99%, fiber 10.12 - 18.56%, total sugar from 2.04 - 2.91% and vitamin C from 3.30 - 4.83 mg 100 g. The above criteria for wax gourd fruits have received > 60% of consumer consensus. But the criteria of fruit shape and quality contribute to the orientation for study on selecting and breeding wax gourd varieties suitable for fresh eating in Northern provinces.

Từ khoá / Keywords

Bí xanh ăn tươi
thị trường
thị hiếu tiêu dùng
Wax gourd for fresh consumption
market
customer demand