• DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens) HẠI LÚA TẠI MỘT SỐ TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens) HẠI LÚA TẠI MỘT SỐ TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ QUẦN THỂ RẦY NÂU (Nilaparvata lugens) HẠI LÚA TẠI MỘT SỐ TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Phạm Hồng Hiển, Ngô Văn Dũng, Nguyễn Tiến Quân
Category
Monthly Journal
Title

Population dynamics of brown planthopper (Nilaparvata lugens) on rice in some provinces in the Red River Delta

Author
Pham Hong Hien, Ngo Van Dung, Nguyen Tien Quan
Tóm tắt

Rầy nâu (Nilaparvata lugens Stål) là một trong những loài côn trùng gây hại nghiêm trọng trên cây lúa ở hầu khắp các khu vực trồng lúa của cả nước. Theo dõi diễn mật độ quần thể rầy nâu từ năm 2020 đến năm 2022 cho thấy, rầy nâu thường phát sinh và gây hại mạnh nhất từ giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng đến khi thu hoạch. Trong vụ lúa Xuân, rầy nâu thường xuất hiện với mật độ từ 1.066 - 9.909 con/m2 tại tỉnh Nam Định và từ 1.510 - 12.091 con/m2 tại Thái Bình. Trong vụ lúa Mùa, rầy nâu xuất hiện với mật độ từ 91,5 - 332 con/m2 tại Nam Định và từ 550 - 1.362 con/m2tại Thái Bình. Trong mỗi vụ lúa, số lượng rầy nâu vào đèn với số lượng lớn thường vào cuối vụ, khi lúa bắt đầu chín đến lúc thu hoạch. Số lượng rầy nâu vào đèn cao nhất tại tỉnh Thái Bình là 28 con/đèn/đêm và tại tỉnh Nam Định lên tới 104 con/đèn/đêm.

Abstract

The brown planthopper (Nilaparvata lugens Stål) is one of the serious insect pests of rice in almost all rice growing areas of the country. The result of monitoring the population density of brown planthoppers from 2020 to 2022 showed that the brown planthoppers often arise and cause the most damage from the booting, heading stages to harvesting. In the Spring rice crop, the brown planthoppers often occured at a density of 1,066 - 9,909 individuals/m2 in Nam Dinh province and from 1,510 - 12,091 individuals/m2 in Thai Binh. In the Summer rice crop, the brown planthoppers appeared at a density of 91.5 - 332 individuals/m2 in Nam Dinh and from 550 - 1,362 individuals/m2 in Thai Binh. The number of brown planthoppers collected by the light traps was high in each season, usually at the end of the rice crop from ripening to harvesting. The number of brown planthoppers entering the light traps was highest in Thai Binh province at 28 individuals/light-trap/night, and in Nam Dinh province it was up to 104 individuals/light-trap/night.

Từ khoá / Keywords

rầy nâu
mật độ quần thể
cây lúa
bẫy đèn
brown planthopper
population density
rice
light-trap