ĐÁP ỨNG CỦA CÂY LÚA ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN NGẬP Ở GIAI ĐOẠN NẢY MẦM

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-74
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁP ỨNG CỦA CÂY LÚA ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN NGẬP Ở GIAI ĐOẠN NẢY MẦM

Tên tác giả
. Nghị Khắc Nhu, Trịnh Ngọc Ái, Phạm Quốc An, Lã Cao Thắng
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords