• ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-34
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Phạm Thị Kim Vàng , Lương Minh Châu và Nguyễn Thị Lang
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of brown plant hopper resistance of some rice varieties and breeding lines in the Cuulong River Delta

Author
Pham Thi Kim Vang, Luong Minh Chau, Nguyen Thi Lang
Tóm tắt

Để hạn chế tối đa thiệt hại năng suất do rầy nâu gây ra, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu an toàn lương thực Quốc gia và khu vực trên cơ sở an toàn cho môi trường sinh thái, chương trình sử dụng giống kháng cần được đặt ra và giải quyết. Vì vậy thí nghiệm “Đánh giá tính kháng rầy nâu của một số dòng, giống lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long” được thực hiện nhằm tìm ra nhiều vật liệu quí cho chọn tạo giống lúa kháng rầy nâu. Thí nghiệm được thực hiện tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (Viện Lúa ĐBSCL). Đánh giá tính kháng/nhiễm rầy nâu trên 115 dòng/giống lúa thông qua thanh lọc hộp mạ trên 4 quần thể rầy nâu: Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang. Kết quả đã chọn lọc được 14 dòng/giống kháng rầy nâu: OM6683, OM5954, OM7364, TLR493, OM7268, OM6830, OM10279, OM28L, OM7262, OM6610, OM10040, OM927-1, TLR594 và TLR1.030.

Abstract

To minimize the yield loss caused by BPH, while contributing to the national goals and regional food security based on ecological environment, the programme used resistant varieties need to be proposed and solved. Therefore, the experiments on “Evaluation of brown plant hopper resistance of some rice varieties and breeding lines in the Cuulong River Delta” were conducted to find out more precious materials for BPH resistant rice breeding. The experiment was carried out in the Cuu Long Delta Rice Research Institute. 115 breeding lines and rice varieties were tested with 4 BPH strains collected from Can Tho, Dong Thap, Tien Giang, Hau Giang by using standard seed box technique. The research selected 14 resistant rice breeding lines and varieties, including OM6683, OM5954, OM7364, TLR493, OM7268, OM6830, OM10279, OM28L, OM7262, OM6610, OM10040, OM927-1, TLR594, TLR1.030. These selected lines and varieties will be good materials for rice BPH resistant breeding purposes in the Cuulong River Delta.

Từ khoá / Keywords

giống lúa kháng rầy nâu
Đồng bằng sông Cửu Long
Brown plant hopper resistant rice varieties
Cuulong River Delta