• ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN CỦA CÁC DÒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ ĐỒNG RUỘNG

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN CỦA CÁC DÒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ ĐỒNG RUỘNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN CỦA CÁC DÒNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ ĐỒNG RUỘNG

Tên tác giả
Huỳnh Quang Tín, Nguyễn Hữu Lợi, Trần Thị Khả Tú
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of blast resistance of rice lines in nethouse and field conditions

Author
Huynh Quang Tin, Nguyen Huu Loi, Tran Thi Kha Tu
Tóm tắt

Bệnh đạo ôn do nấm Pyricularia oryzae gây ra, là bệnh gây hại chủ yếu cho sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trong các biện pháp phòng trừ, việc sử dụng giống lúa kháng bệnh đạo ôn mang lại hiệu quả nhất. Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng bệnh đạo ôn của 110 dòng lúa được thực hiện bằng phương pháp nương mạ trong nhà lưới và điều kiện đồng ruộng. Kết quả đánh giá trong nhà lưới cho thấy, khi giống chuẩn nhiễm đạt cấp 9 có 70% số dòng lúa có tính rất kháng (cấp 0) và kháng (cấp 1). Với điều kiện đồng ruộng, hầu hết các dòng lúa đều có tính kháng cao (cấp 1). Kết hợp đánh giá trong điều kiện nhà lưới và đồng ruộng nghiên cứu đã chọn được 5 dòng lúa triển vọng (L102-5, L118-5, L12-6, L33-6 và L55-2) có kiểu hình đẹp, năng suất cao và kháng bệnh đạo ôn. Cần tiếp tục khảo nghiệm các dòng lúa đã chọn và đăng ký công nhận lưu hành để phục vụ sản xuất.

Abstract

Blast disease caused by Pyricularia Oryzea is the main damage for rice cultivation in the Mekong Delta, Vietnam. Among preventive measures, the use of rice varieties resistant to the disease is most effective. The study on blast resistance of 110 rice lines was conducted in nethouse and field conditions. The evaluation results in the nethouse showed that when susceptible control variety reached the level of 9, then 70% of evaluated rice lines were highly resistant (level 0) and resistant (level 1). Almost of the evaluated rice lines were also resistant (level 1) to blast  under field condition. Based on the evaluation in the nethouse and on field, 5 promising rice lines (L102-5, L118-5, L12-6, L33-6 and L55-2) with good morphological traits, high yield and resistance to blast disease were selected. It is necessary to continue testing the selected rice lines and registering for production.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
các dòng lúa triển vọng
khả năng kháng bệnh
bệnh đạo ôn
rice
promising rice lines
resistant ability
blast disease