• ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA MỘT SỐ GIỐNG DONG RIỀNG, KHOAI SỌ, KHOAI LANG TRIỂN VỌNG VỚI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH THÔNG QUA LÂY NHIỄM

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA MỘT SỐ GIỐNG DONG RIỀNG, KHOAI SỌ, KHOAI LANG TRIỂN VỌNG VỚI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH THÔNG QUA LÂY NHIỄM

Xem các bài khác
Số trang của bài
44-51
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA MỘT SỐ GIỐNG DONG RIỀNG, KHOAI SỌ, KHOAI LANG TRIỂN VỌNG VỚI SÂU BỆNH HẠI CHÍNH THÔNG QUA LÂY NHIỄM

Tên tác giả
Trịnh Văn Mỵ, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Hồng Tuyên, Trần Quốc Anh, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thúy Hoài, Nguyễn Đạt Thoại, Vũ Đức Thắng, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Thị Chinh
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the resistance of canna, sweet potato and taro varieties to main diseases and pests by artificial infection

Author
Trinh Van My, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Hong Tuyen, Tran Quoc Anh Tran Thi Hai, Nguyen Thi Thuy Hoai, Nguyen Dat Thoai, Vu Duc Thang, Nguyen Thi Thuy, Vu Thi Chinh
Tóm tắt

Bệnh khô lá dong riềng (Pseudomonas sp.), mốc sương khoai sọ (Phytophthora colocasiae Racib), bọ hà khoai lang (Cylas formicarius F.) là những sâu bệnh hại quan trọng trong sản xuất cây có củ. Nghiên cứu chọn giống kháng sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ chúng là yêu cầu cấp thiết trong sản xuất. Kết quả nghiên cứu đã xác định 03 giống dong riềng nhiễm trung bình bệnh khô lá với chỉ số bệnh (CSB) từ 28,47 - 36,39%, trong đó giống 27.4 CSB 36,39%; 03 giống khoai sọ nhiễm trung bình bệnh mốc sương CSB 30,16 - 45,67%, trong đó giống Shan-16 CSB 42,28%; 03 giống khoai lang (16N-5, 12-5, KL03) nhiễm nhẹ bọ hà (điểm 2,65- 2,95), trong đó giống KL03 có mức nhiễm (điểm 2,87). Nghiên cứu đánh giá tính kháng nhiễm các sâu bệnh hại chính trên kết hợp với chọn lọc đánh giá các giống có năng suất, chất lượng cao trong chọn giống mới cây có củ (dong riềng, khoai lang và khoai sọ) có ý nghĩa quan trong thực tiễn sản xuất.

Abstract

Dry leaf disease of canna (Pseudomonas sp.), taro late blight (Phytophthora colocasiae Racib), sweet potato weevils (Cylas formicarius F.) are important pests and diseases in production of root crops. Studying on selection of varieties resistant to pests and diseases and measures to control them is an important requirement in production. The results of the study identified three varieties of canna that were moderately infected with dry leaf disease with a disease index from 28.47 - 36.39%, of which variety 27.4 with disease index of 36.39% and 03 taro varieties were moderately infected with late blight with disease index of 30.16 – 45.67%, of which variety Shan-16 with disease index 42.28%; 03 sweet potato varieties (16N-5, 12-5, KL03) lightly infected with weevil (level 2.65 - 2.95), of which variety KL03 level infection (level 2.87). The evaluation study of resistance to these major pests and diseases combined with the selection and evaluation of high-yield and high-quality varieties of new root crop varieties (canna, sweet potato and taro) has important implications in production.

Từ khoá / Keywords

sâu bệnh
lây nhiễm nhân tạo
Dong riềng
khoai sọ
Khoai lang
pests and diseases
artificial infection
canna
taro
Sweet potato