ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TỈNH KIÊN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
22-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MÙA TỈNH KIÊN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Pha, Trần Hoàng Thanh, Nguyễn Khắc Thắng, Nguyễn Hữu Minh và Trần Đình Giỏi
Category
Monthly Journal
Title

Salt tolerant assessment of Summer rice varieties collected from Kien Giang province

Author
Nguyen Thi Pha, Tran Hoang Thanh, Nguyen Khac Thang, Nguyen Huu Minh, Tran Dinh Gioi
Tóm tắt

Biến đổi khí hậu làm cho tình trạng xâm nhập mặn ngày một nghiêm trọng đe dọa sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu đánh giá tính chịu mặn của 22 giống lúa mùa thu thập từ tỉnh Kiên Giang so sánh với Pokkali và IR29 để chọn ra các giống lúa triển vọng. Các giống lúa này sau đó được phân tích kiểu gen sử dụng 03 chỉ thị SSR của vùng Saltol QTL (RM140, RM8094 và RM10793) và 01 chỉ thị SSR liên kết với gen tham gia chịu mặn trên nhiễm sắc thể số 8 (RM223). Kết quả đánh giá kiểu hình đã xác định được 06 giống lúa chịu mặn khá (điểm 3 - 5) gồm Nàng Sâu, Lúa Chuối, Nếp 10-2, Nếp 10-3, Tiêu Chệt và OM1352 và 10 giống lúa chịu mặn trung bình (điểm 5 - 7) ở nồng độ mặn 4‰. Phân tích kiểu gen sử dụng các chỉ thị phân tử RM8094, RM223 và RM10793 giúp chọn lọc được giống lúa có khả năng chịu mặn với tỷ lệ chính xác lần lượt là 90%; 81,8% và 76,9%; chỉ thị RM140 xác định được 4 giống lúa có kiểu gen chịu mặn khác với giống Pokkali là Móng Chim Rơi, Tiêu Chệt, Nếp 10-2 và Bằng Đỏ. Các giống lúa này đang được khảo nghiệm tại Kiên Giang để chọn ra những giống lúa triển vọng đưa vào sản xuất.

Abstract

Climate change makes saltwater intrusion more and more serious, threatening rice production in the Mekong Delta. The study evaluated the salt tolerance of 22 Summer rice varieties collected from Kien Giang province, compared with Pokkali and IR29 to select promising rice varieties. These rice varieties were then genotyped using three SSR markers of the Saltol QTL region (RM140, RM8094, and RM10793) and one SSR marker associated with the salt tolerance gene on chromosome 8 (RM223). The results of the phenotypic assessment identified 6 good salt-tolerant rice varieties (scores 3 - 5) at 4‰ salinity, including Nang Sau, Lua Chua, Nep 10-2, Nep 10-3, OM1352 and 10 moderate salt tolerant varieties (scores 5 - 7) at 4‰ salinity. Genotyping analysis using SSR markers RM8094, RM223, and RM10793 could select salt tolerance rice varieties with an accuracy rate of 90%; 81.8% and 76.9%, respectively. The marker RM140 identified four rice varieties with salt tolerance genotypes different from Pokkali, namely Mong Chim Roi, Tieu Chet, Nep 10-2 and Bang Do. These rice varieties are being tested in Kien Giang province to select promising rice varieties for production.

Từ khoá / Keywords

Lúa mùa
Chịu mặn
chỉ thị SSR
summer rice varieties
salt tolerance
SSR marker