• ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ TỚI PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG CỦA THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ TỚI PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG CỦA THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
124-130
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ TỚI PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG CỦA THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Tên tác giả
Trịnh Văn Tuấn, Phạm Công Nghiệp, Đoàn Thị Mỹ Hạnh
Category
Monthly Journal
Title

Assessing the impact of building and exploiting collective trademark on the development of value chain of the yellow flower sticky rice variety of Dong Trieu town, Quang Ninh province

Author
Trinh Van Tuan, Pham Cong Nghiep, Doan Thi My Hanh
Tóm tắt

Xây dựng nhãn hiệu cộng đồng ở Việt Nam đã được sự quan tâm của nhà nước và các địa phương, nhiều nhãn hiệu cộng đồng đã được bảo hộ. Nhưng cùng với đó có một thực tế là nhiều nhãn hiệu cộng đồng chưa thực sự phát huy được hết giá trị so với tiềm năng, mong đợi trên thị trường và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều” là một trong số ít nhãn hiệu cộng đồng vẫn được người sản xuất khai thác có hiệu quả sau 8 năm được bảo hộ. Để đánh giá tác động của nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều” tới chuỗi giá trị chúng tôi đã điều tra, khảo sát 60 hộ sản xuất và 10 tác nhân thương mại dọc theo chuỗi giá trị gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều. Nhãn hiệu tập thể “Gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều” đã làm tăng thu nhập và lợi nhuận của tác nhân tham gia chuỗi giá trị, mở rộng diện tích sản xuất từ đó giúp bảo tồn giống đặc sản đang bị mai một, mở rộng thị trường, giảm tác nhân trung gian và đặc biệt nhãn hiệu tập thể này giúp sản phẩm tham gia hiệu quả vào chương trình OCOP với số sao cao.

Abstract

Building collective trademarks in Vietnam has been paid attention by the state and local governments. Many collective trademarks have been protected, but they have not fully taken advantages of their value compared to their potential and expectation and only existed for a short time. The collective trademark “Dong Trieu Yellow Flower Sticky Rice” is one of few collective trademarks that is still effectively used by producers after 8 years of protection. 60 household producers and 10 commercial actors have been surveyed for the impact of collective trademark “Dong Trieu Yellow Flower Sticky Rice” on the value chain. The collective trademark “Dong Trieu Yellow Flower Sticky Rice” has contributed to increasing the income and profit of all actors in the value chain, expanding production areas, preserving the faded specialty varieties, enlarging market and reducing intermediary agents. Especially, this collective trademark has supported the product to participate effectively in the OCOP program and ranked a high number of stars.

Từ khoá / Keywords

Chuỗi giá trị
gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều
nhãn hiệu tập thể
Collective trademark
Dong Trieu yellow flower sticky rice
Value chain