• ĐÁNH GIÁ SỚM KHẢ NĂNG KẾT HỢP VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA 8 QUẦN THỂ NGÔ Ở THẾ HỆ F2:3

ĐÁNH GIÁ SỚM KHẢ NĂNG KẾT HỢP VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA 8 QUẦN THỂ NGÔ Ở THẾ HỆ F2:3

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-42
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ SỚM KHẢ NĂNG KẾT HỢP VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA 8 QUẦN THỂ NGÔ Ở THẾ HỆ F2:3

Tên tác giả
Đỗ Văn Dũng , Đặng Ngọc Hạ , Lê Quý Kha , Nguyễn Chí Thành , P.H. Zaidi , M.T. Vinayan
Category
Monthly Journal
Title

Early testing for combining ability and drought toleranceof 8 F2:3 maize populations

Author
Do Van Dung, Dang Ngoc Ha, Le Quy Kha, Nguyen Chi Thanh, P.H. Zaidi, M.T. Vinayan
Tóm tắt

Đánh giá sớm khả năng kết hợp về năng suất và khả năng chịu hạn của con lai F1 trong phép lai đỉnh của 8 quần thể ngô (gồm 790 gia đình, thế hệ F2:3) với hai cây thử (CMLO2450 là T1 và CLM451 là T2) tại Nha Hố, Ninh Thuận, trong vụ Xuân 2014. Kết quả về năng suất bình quân của [quần thể BP x cây thử] trong điều kiện hạn từ 2,56 - 3,65 tấn/ha và [dòng bố mẹ x cây thử] đạt 2,42 tấn ha ở điều kiện hạn và khi so với điều kiện tưới đủ bị suy giảm tương ứng 27%-54% và 46,1%. Hệ số di truyền về năng suất đạt từ 0,12-0,55 ở điều kiện hạn thấp hơn ở điều kiện tưới đủ (0,44-0,67). Giá trị bình phương trung bình về năng suất của [quần thể F2:3 x cây thử] ở cả 2 điều kiện hạn và tưới đủ là có ý nghĩa cao, P<0,01 - 0,001. Phương sai khả năng kết hợp chung (GCA) về năng suất các gia đình F2:3 của mỗi quần thể biểu hiện sự khác biệt (P <0,01 - 0,001) ở cả điều kiện hạn và tưới đủ, trong khi khả năng kết hợp riêng (SCA) [F2:3 x cây thử] là ít có ý nghĩa. Bên cạnh đó, giá trị GCA và giá trị SCA về năng suất của 8 quần thể ở điều kiện hạn cao hơn so với điều kiện tưới đủ. Điều đó gợi ý rằng tác động hiệu ứng cộng có đóng góp quan trọng hơn và hiệu ứng trội có đóng góp đáng kể về năng suất.

Abstract

A study on early testing for combining ability of grain yield and agronomic traits and drought tolerance of 8 F 2:3 maize populations (including 790 F 2:3 families) by using Line x Testers mating design (in which Tester CML2845 named as T1 and CLM451 as T2) was carried out at Nha Ho, Ninh Thuan in Spring Crop Season, 2014. The analysis of genetic variability variance showed remarkable significance for all traits. Under drought condition, the average grain yield of F1 crosses derived from F 2:3 families x testers and parental lines x testers was 2.56 - 3.65 ton/ha, reducing by 27-54% and 46.1%, respectively, in coparision with that under non drought condition. Genetic and phenotypic correlations under optimal and drought conditions were highly significant (p < 0.01- 0.001) for grain yield (GY). The value of general combining ability (GCA) for grain yield and anthesis silking interval traits under drought was lower than in optimal condition except for the GCA of anthesis date while specific combining ability (SCA) for grain yield (GY). The results showed that additive and dominant effects contributed importantly to drought tolertant ability of maize lines.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
quần thể cặp bố mẹ
F2:3
hạn
tưới đủ
cây thử
GCA
SCA
maize
bi-parental population
F2:3
drought
optimal condition
tester
GCA
SCA