• ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ĐẬU ĐEN NHẬP NỘI TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ĐẬU ĐEN NHẬP NỘI TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ĐẬU ĐEN NHẬP NỘI TẠI THANH TRÌ, HÀ NỘI

Tên tác giả
Hoàng Tuyển Cường, Nguyễn Ngọc Quất, Lê Thị Tuyết Châm
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of growth and development of introduced black-eyed pea lines/varieties in Thanh Tri, Ha Noi

Author
Hoang Tuyen Cuong, Nguyen Ngoc Quat, Le Thi Tuyet Cham
Tóm tắt

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của 10 dòng, giống đậu đen để chọn ra giống đậu đen có năng suất cao và thích hợp vụ Hè. Kết quả đánh giá cho thấy, các dòng/giống đậu đen nhập nội đều thích ứng và sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện vụ Hè, thời gian sinh trưởng từ 82 đến 106 ngày. Hai dòng đậu đen ĐCB6 và ĐCB7 có khả năng sinh trưởng phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất vượt trội so với đối chứng và các dòng cùng tham gia thí nghiệm. Năng suất thực thu của 2 dòng ĐCB6 và ĐCB7 đạt cao nhất lần lượt là 2,23 tấn/ha và 2,26 tấn/ha, cao hơn đối chứng từ 0,31 đến 0,34 tấn/ha. Hai giống này nhiễm nhẹ bệnh khảm lá (điểm 2/5).

Abstract

Evaluation of growth, development, yield of 10 lines and varieties of black-eyed peas aims to select the most suitable ones for summer crop. This result showed that, the black-eyed pea lines/varieties grew well in the Summer crop season. Two lines DCB6 and ĐCB7 had the ability to grow and develop, yield components and yield were superior to those of the control and other lines in the experiment. The actual yield of two lines DCB6 and DCB7 reached the highest at 2.23 tons/ha and 2.26 tons/ha, respectively and was higher than the control by 0.31 to 0.34 tons/ha, respectively. These two varieties were slightly infected with leaf mosaic disease (score 2/5).

Từ khoá / Keywords

Đậu đen
sinh trưởng
năng suất
Black-eyed pea
growth
yield