ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-31
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CỦA CÁC DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG

Tên tác giả
Phạm Văn Út , Bùi Phước Tâm , Phạm Thị Bé Tư
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of grain qualilty of promising rice lines

Author
Pham Van Ut , Bui Phuoc Tam , Pham Thi Be Tu
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 16 dòng lúa triển vọng được đánh giá các chỉ tiêu phẩm chất nhằm chọn ra những dòng tốt nhất để phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu. Kết quả cho thấy dòng lúa có dạng hạt dài nhất là dòng CTR7. Về phẩm chất xay chà các dòng có tỷ lệ gạo nguyên cao trên 50% bao gồm các dòng CTR13, CTR15 và CTR9. Hầu hết các dòng có phẩm chất cơm dẻo với hàm lượng amylose từ thấp đến trung bình. Những dòng có hàm lượng amylose thấp hơn 17% bao gồm CTR4 (12,2%), CTR7 (13,9%), CTR13 (14,0%) và CTR6 (14,8%). Các dòng có mùi thơm là CTR1, CTR2 và CTR15. Xét về tính tương quan của đặc tính hóa lý và phẩm chất cơm, hàm lượng amylose tương quan nghịch với sự kéo dài hạt gạo sau khi nấu (r = _0,22) và tương quan thuận với khả năng hấp thu nước (r = 0,19). Kết quả phân nhóm của 16 dòng triển vọng được phân thành 4 nhóm chính: Nhóm có phẩm chất gạo trung bình (nhóm I), nhóm có phẩm chất gạo ngon (nhóm II), nhóm gạo thơm (nhóm III) và nhóm gạo có phẩm chất ngon, dẻo (nhóm IV). Nhìn chung, 16 dòng này có mặt gạo đẹp, cơm mềm dẻo, hàm lượng amylose thấp, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Abstract

In this study, grain quality of 16 promising rice lines were evaluated to select the best ones for production and export. The results showed that the line CTR7 had the longest grain. Three lines including CTR13, CTR15 and CTR9 had milling ratio more than 50%. In the cooking quality, almost all the rice lines had the amylose content from low to medium. The rice lines showed the low amylose content smaller than 17%, included CTR4 (12,2%), CTR7 (13,9%), CTR13 (14,0%), and CTR6 (14,8%). The lines CTR1, CTR2 and CTR15 had aroma. The correlation among physico-chemical and cooking quality was also evaluated. Amylose content correlated possitively with water uptake ratio (r=0,19) and correlated negatively with grain elongation after cooking (r=_0,22). Sixteen rice lines were divided into 4 groups by genetic clustering, such as medium grain quality (group I), high grain qulaity (group II), content aroma rice lines (group III), and good grain quality, soft, and sticky (group IV). Taken together, all of 16 promising rice lines showed soft grain, low amylose content, meeting domestic demand and export.

Từ khoá / Keywords

Lúa phẩm chất
Hàm lượng amylose
tỷ lệ gạo nguyên
tương quan
phân nhóm di truyền
Rice quality
Amylose content
head kernels
correlation
genetic clustering