• ĐÁNH GIÁ NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) TẠI TỈNH QUẢNG NAM

ĐÁNH GIÁ NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
19-29
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et grushv.) TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Tên tác giả
Đinh Xuân Tú, Trịnh Minh Quý, Hồ Thị Hoa, Nguyễn Minh Lý
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of pre-breeding materials for breeding of Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis) in Quang Nam province

Author
Dinh Xuan Tu, Trinh Minh Quy, Ho Thi Hoa, Nguyen Minh Ly
Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá đặc điểm hình thái, quá trình sinh trưởng và phát triển của nguồn vật liệu khởi đầu bao gồm 450 cá thể thuộc 15 quần thể sâm Ngọc Linh 6 năm tuổi tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Kết quả phân tích 26 tính trạng hình thái, sinh trưởng ở các mẫu sâm Ngọc Linh cho thấy, có sự khác biệt giữa các quần thể cũng như giữa các cá thể trong cùng một quần thể về 14 tính trạng khác nhau. Ngoài ra, cũng đã tuyển chọn được 4 quần thể M1, M3, M10, và M16 được thu thập lần lượt ở các chốt Tăk Ngo, Nong Chong, Măng Pre và La Dia, có đặc điểm sinh trưởng vượt trội so với các quần thể khác. Dựa trên kết quả phân tích hàm lượng hoạt chất của 20 mẫu đại diện thuộc 4 quần thể này đã chọn được 2 dòng ưu tú (QN01 và QN300) có hàm lượng hoạt chất saponin tổng số cao (> 19%).

Abstract

This study was carried out to evaluate the morphological characteristics, growth, and development of 450 individuals belonging to 15 Ngoc Linh ginseng populations aged 6 years in Nam Tra My district, Quang Nam province. The results of analysis of 26 morphological and agronomic traits showed that there were differences between the collected populations, as well as between individuals in the same population in terms of 14/26 traits. In addition, 4 populations of Ngoc Linh ginseng namely M1, M3, M10, and M16 collected in Tăk Ngo, Nong Chong, Mang Pre, and La Dia respectively, were selected with outstanding growth characteristics compared to other populations. 2 elite lines (QN01 and QN300) with high total saponin content (>19%) were selected based on the saponin analysis of 20 representative samples of these 4 populations.

Từ khoá / Keywords

Sâm Ngọc Linh
đánh giá
đặc điểm hình thái
sinh trưởng
Ngoc Linh ginseng
evaluation
morphological characteristics
growth