ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHỦ YẾU CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40

Xem các bài khác
Số trang của bài
28-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CHỦ YẾU CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM PH40

Tên tác giả
Hà Quang Thưởng, Hán Thị Hồng Xuân, Đỗ Thế Việt, Hán Thị Hồng Ngân, Hán Vân Anh, Nguyễn Văn Phong, Đỗ Quốc Huy
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of some major agro-biological characteristics of early ripening litchi variety PH40

Author
Ha Quang Thuong, Han Thi Hong Xuan, Do The Viet, Han Thi Hong Ngan, Han Van Anh, Nguyen Van Phong, Do Quoc Huy
Tóm tắt

Giống vải PH40 là giống vải chín sớm do nhóm tác giả Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (NOMAFSI) tuyển chọn. Ngoài ưu diểm chín sớm, giống vải này còn có nhiều đặc điểm quý (cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp,...) nên đã và đang được phát triển ở một số địa phương như: Yên Bái, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh. Để có cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc giống vải PH40, công tác nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của giống vải này đã được triển khai tại Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái. Kết quả cho thấy, vải PH40 có một số đặc điểm nông sinh học chính sau: Cây sinh trưởng khỏe, xuất hiện từ 3 - 6 đợt lộc/năm; thời gian thu hoạch quả sớm (bắt đầu từ 22/5), năng suất thực thu trung bình 58,9 kg/cây 12 - 15 năm tuổi; quả hình tim, vỏ quả khi chín có màu đỏ nhung; khối lượng trung bình đạt 52 - 54 g/quả. Việc bổ sung giống chín sớm PH40 trong cơ cấu trồng vải tại các tỉnh phía Bắc góp phần rải vụ thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Abstract

The PH40 is an early ripening litchi variety that has been selected by a team of researchers of the Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute (NOMAFSI). Besides the advantage of early ripening, this litchi variety also has many valuable characteristics (good growth, high yield, good quality, nice appearance, etc.) so it has been developing in some areas such as: Yen Bai, Hai Duong, Bac Giang, Quang Ninh. In order to have a scientific basis for perfecting the process of planting and caring for the PH40 litchi variety, research on some agro-biological characteristics of this litchi variety has been carried out in Phu Tho, Tuyen Quang and Yen Bai. The results showed that: PH40 litchi variety has some main agro-biological characteristics as follows: good growth, 3 - 6 budding periods/year; early harvesting time (from May 22nd), the average yield is 58.9 kg/tree from 12 - 15 years of age; heart-shaped fruit, the rind is red velvet when ripening; average weight is 52 - 54 g/fruit. Adding of early ripening variety PH40 in the structure of litchi growing in Northern provinces contributes to spreading the harvesting time and improving production efficiency

Từ khoá / Keywords

Cây vải
giống vải chín sớm PH40
đặc điểm nông sinh học
Litchi
early ripening litchi variety PH40
agro-biological characteristics