• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ ĐÔNG TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ ĐÔNG TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
18-23
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ NẾP NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ ĐÔNG TẠI VIỆT YÊN, BẮC GIANG

Tên tác giả
Bùi Thị Thu Trang
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of growth, development and yield of introduced glutinous corn varieties in Viet Yen district, Bac Giang province

Author
Bui Thi Thu Trang
Tóm tắt

Kết quả đánh giá 12 giống ngô nếp nhập nội trồng tại Bắc Giang cho thấy, sâu bệnh ở vụ Xuân gây hại nhiều hơn ở vụ Đông. Các giống ngô đều có khả năng chống đổ gẫy thân, chịu hạn tốt ở cả hai vụ (điểm 1). Các giống SN1; SN5; 106 có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tương đương với giống đối chứng và tốt hơn các giống còn lại ở cả vụ Xuân và vụ Đông. Năng suất thực thu của các giống ngô 522, 525, 528, 218, 106, 519 cao hơn so với đối chứng ở cả 2 vụ Xuân và Đông. Giống ngô nếp 106 cho năng suất cao nhất, đạt 13,71 tấn/ha (vụ Xuân), 13,28 tấn/ha (vụ Đông).

Abstract

The evaluation results of 12 varieties of introduced glutinous corn varieties grown in Bac Giang showed that pests and diseases in the Spring season were more than the Winter season. All studied glutinous corn varieties were well resistant to lodging and drought in both two seasons (score 1). The varieties including SN1; SN5; 106 were well resistant to pests and disease and natural conditions as the control variety but better than the rest varieties in both the Spring and Winter seasons. The real yield of corn varieties 522, 525, 528, 218, 106, 519 was higher than that of the control variety in both Spring and Winter. The glutinous corn varieties 106 had the highest yield, reaching 13.71 tons/ha (Spring crop season), 13.28 tons/ha (Winter crop season).

Từ khoá / Keywords

Các giống ngô nếp nhập nội
đánh giá
sinh trưởng phát triển
Introduced glutinous corn varieties
evaluation
growth and development