• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỒNG TRONG CHẬU

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỒNG TRONG CHẬU

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-77
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỒNG TRONG CHẬU

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Hùng, Lương Văn Vàng , Lương Thái Hà, Nguyễn Chí Thành
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of salt tolerance ability of maize hybrids by vessel culture

Author
Nguyen Huu Hung, Luong Van Vang, Luong Thai Ha, Nguyen Chi Thanh
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Ngô với 10 tổ hợp lai (THL) đã được đánh giá là có khả năng chịu mặn thông qua thí nghiệm đánh giá khả năng chịu mặn ở giai đoạn cây con. Các tổ hợp lai được trồng trong chậu trên nền đất được làm mặn ở các nồng độ muối là: 0 dS/m; 4 dS/m; 8 dS/m; and 12 dS/m. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng phát triển của các THL đều giảm khi trồng trong trong môi trường đất mặn; tỷ lệ giảm của các chỉ tiêu sinh trưởng tăng theo chiều tỷ lệ thuận với nồng độ muối. Khả năng hấp thụ ion K+ của ngô giảm và hấp thụ ion Na+ tăng trong môi trường mặn. Trong số các THL tham gia thí nghiệm thì STM8 có khả năng loại trừ ion Na+ kém nhất trong môi trường mặn. Ảnh hưởng của độ mặn đến các THL là khác nhau, trong số các THL tham gia thí nghiệm thì STM9 có năng suất cao nhất và thể hiện khả năng chịu mặn tốt hơn các THL khác.

Abstract

The study was conducted at the National Maize Research Institute with 10 selected maize hybrids based on the results of screening for salt tolerance of maize at seedling stage, which named as STM1, STM2, STM3, SMT4, STM5, SMT6, SMT7, SMT8, SMT9, SMT10. These hybrids were planted in vessels filled with soil at four different salt concentrations as 0 dS/m; 4 dS/m; 8 dS/m; and 12 dS/m. As results, the growth parameters of all hybrids decreased when increased salt concentration. The analyzed results for Na+ showed that STM8 presented the highest Na+ content while STM9 was with the lowest one. The effect of salt level on maize hybrids were different, STM9 produced the highest grain yield than that of other crosses combinations in the study.

Từ khoá / Keywords

tổ hợp lai
khả năng chịu mặn
nồng độ muối
Maize hybrid
salt tolerance ability
salt concentration