• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG CHUYỂN GEN ZMDREB2A TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN CÂY CON

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG CHUYỂN GEN ZMDREB2A TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN CÂY CON

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA SINH CỦA CÁC DÒNG CHUYỂN GEN ZMDREB2A TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN NHÂN TẠO GIAI ĐOẠN CÂY CON

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Thắng, Đoàn Bích Thảo, Nguyễn Thị Thu Hoài, Tạ Thị Thùy Dung, Lê Công Tùng, Bùi Mạnh Cường
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of drought tolerance and some biochemical components of ZmDREB2A transgenic maize inbreds in the artificial drought condition at seedling stage

Author
Nguyen Xuan Thang, Doan Bich Thao, Nguyen Thi Thu Hoai, Ta Thi Thuy Dung, Le Cong Tung, Bui Manh Cuong
Tóm tắt

Ba dòng ngô chuyển gen ZmDREB2A ở thế hệ T3 đã được đánh giá khả năng chịu hạn và phân tích một số chỉ tiêu hóa sinh trong điều kiện hạn nhân tạo ở giai đoạn cây con. Kết quả sau hai tuần gây hạn, các dòng chuyển gen đạt tỷ lệ sống từ 62-74,6% cao hơn so với dòng nền tương ứng (18,7-31,9%). Chiều dài thân rễ, khối lượng thân rễ tươi và khô của các dòng chuyển gen cũng cho kết quả cao hơn các dòng nền ở công thức hạn. Tương tự, các dòng chuyển gen đều cho hàm lượng proline, chlorophyll, hàm lượng đạm tổng số và hydrat cacbon không cấu trúc cao hơn từ 2-3 lần so với các dòng nền không chuyển gen tương ứng. Ở công thức tưới nước đầy đủ, các dòng chuyển gen và dòng nền không thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở các chỉ tiêu theo dõi thể hiện tính tương đồng cao. Nghiên cứu bước đầu đã xác định được các dòng chuyển gen chịu hạn làm vật liệu phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chuyển gen chịu hạn.

Abstract

The expression of ZmDREB2A gene in T3 transgenic maize seedlings resulted in enhanced drought tolerance, proline, chlorophyll, Nitrogen (N) and Non structure carbohydrates (NSC) contents as compared to their wild-type non-transgenic control seedlings. After withholding water for 15 days, ZmDREB2A transgenic maize plants showed higher survival rate (62-74.6%). The lenght as well as the fresh and dry weight of shoot and root in trangenic plants were higher than that in non-transgenic plants. Similarly, this report also indicated that the transgenic plants showed 2-3 fold higher the proline, chlorophyll, N and NSC contents as comparing with that in non- transgenic plants. Under well watered condition, the diffrences between transgenic and wildtype non-transgenic control plants were not significant, indicating phenotypic similarity among those genotypes. The initial results identified the drought tolerant transgenic lines which could be used for breeding program of drought tolerance transgenic maize.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
dòng ngô chuyển gen ZmDREB2A
chịu hạn
chỉ tiêu hóa sinh
maize
ZmDREB2A transgenic maize inbreds
drought tolerance
biochemical components