• ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI NÔNG HỌC, CHẤT LƯỢNG VÀ NHẬN DIỆN GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, HƯƠNG THƠM CỦA BỘ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI NÔNG HỌC, CHẤT LƯỢNG VÀ NHẬN DIỆN GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, HƯƠNG THƠM CỦA BỘ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
19-28
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI NÔNG HỌC, CHẤT LƯỢNG VÀ NHẬN DIỆN GEN QUY ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMYLOSE, HƯƠNG THƠM CỦA BỘ GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

Tên tác giả
Phạm Thị Bé Tư, Huỳnh Kỳ, Huỳnh Như Điền, Nguyễn Văn Mạnh, Trần In Đô, Nguyễn Thị Mộng Thủy, Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Lê Thị Hồng Thanh, Chung Chương Quốc Khang, Nguyễn Lộc Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agromorphological characteristics, grain quality and identification of genes conferring amylose content and aroma of local rice collection

Author
Pham Thi Be Tu, Huynh Ky, Huynh Nhu Dien, Nguyen Van Manh, Tran In Do, Nguyen Thi Mong Thuy, Nguyen Thi Mong Ngoc, Le Thi Hong Thanh, Chung Chuong Quoc Khang, Nguyen Loc Hien
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 30 giống lúa địa phương được sử dụng để đánh giá đặc tính hình thái nông học, chất lượng cũng như nhận diện gen quy định về hương thơm và hàm lượng amylose. Kết quả cho thấy giống Huyết Rồng 3 có chiều dài bông dài nhất (30,3 cm) và khác biệt có ý nghĩa với các giống còn lại. Số bông/bụi của các giống khá lớn (7 - 17 bông/bụi). Giống Bông Sen 8 có khối lượng 1.000 hạt trên 33 gram. Về kích thước hạt gạo, giống Ba Lê và Bắt Tam Băng thuộc nhóm thon dài. Về hàm lượng amylose, 5 giống có hàm lượng amylose thấp hơn 20% bao gồm: Sóc (11,84%), Bằng Tép (13,8%), Nhỏ Thơm và Ta Đen (19,55%) và giống Gãy xe 3 (19,71%). Giống có hương thơm là Thần Nông Nâu. Kết quả nhận diện gen quy định hàm lượng amylose thấp cho thấy có 2 giống lúa mùa cho kích thước băng hình tại vị trí 235 bp (kiểu gen T) quy định hàm lượng amylose thấp là giống Bằng Tép và Ta Đen. Giống Thần Nông Nâu có kích thước băng hình tại vị trí 257 bp, quy định hương thơm. Các giống lúa này có thể sử dụng làm vật liệu khởi đầu phục vụ cho công tác lai tạo và chọn lọc giống mới, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Abstract

In this study, 30 local rice varieties were used to evaluate the agromorphological characteristics, grain quality and to identify genes conferring amylose content and aroma. The results showed that Huyet Rong 3 variety has the longest panicle length (30.3 cm) and significantly different from the rest varieties. The number of panicles/hill of the varieties is quite large 7 - 17 panicles/hill. Bong Sen 8 variety has a high weight of 1.000 seeds, over 33 grams. Regarding rice grain size, the varieties Ba Le and Bat Tam Bang belong to the long grain group. In terms of amylose content, 5 varieties with amylose content lower than 20% include: Soc (11.84%), Bang Tep (13.8%), Nho Thom and Ta Den (19.55%), and Broken Car 3 (19.71%). Than Nong Nau is a fragrant variety. The results of gene identification for low amylose content showed that there are two varieties showing the band at the position of 235 bp (genotype T) that regulates low amylose content, namely Bang Tep and Ta Den. Than Nong Nau variety has a gene for aroma BADH2 at the band position of 257 bp. These rice varieties can be used as pre-breeding materials for breeding and selection of new varieties, meeting the needs of domestic consumption and export.

Từ khoá / Keywords

Các giống lúa địa phương
phẩm chất
gen Wx
BADH2
local rice varieties
quality
gene Wx
BADH2