• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN LÚA VÀ XÌ MỦ SẦU RIÊNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN LÚA VÀ XÌ MỦ SẦU RIÊNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Xem các bài khác
Số trang của bài
93-99
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÒNG BỆNH ĐẠO ÔN LÚA VÀ XÌ MỦ SẦU RIÊNG CỦA CHẾ PHẨM VI SINH Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Tên tác giả
Lê Thị Thanh Thủy, Lê Như Kiểu, Nguyễn Hồng Tuyên, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Thúy
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of the prevention efficiency against rice blast and durian oozinggummosis disease by microbial preparation under net house condition

Author
Le Thi Thanh Thuy, Le Nhu Kieu, Nguyen Hong Tuyen, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thuy Hanh, Nguyen Thi Thuy
Tóm tắt

Nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn lúa, nấm Phytophthora palmivora gây thối rễ sầu riêng, xì mủ, thối trái sầu riêng. Bài báo này trình bày về hiệu quả của chế phẩm vi sinh CP1, CP4 trong việc kiểm soát bệnh đạo ôn lúa và bệnh xì mủ sầu riêng trong điều kiện nhà kính. Kết quả cho thấy đối với cây lúa: Sau 30 ngày xử lý bằng CP1 tỷ lệ nhiễm bệnh đạo ôn giảm 43,0% (thuốc Beam 75 WP là 44,1%), chỉ số bệnh là 9,38% (thuốc Beam 75WP là 7,65%). Hiệu quả xử lý cao nhất với thuốc Beam 75 WP là 70,6%, chế phẩm vi sinh CP1 là 68,6%. Như vậy, khi sử dụng chế phẩm CP1 cho lúa làm giảm chỉ số bệnh đạo ôn gần như tương đương với Beam 75 WP và tốt hơn nhiều so với không sử dụng chế phẩm CP1. Đối với sầu riêng: Sau 90 ngày sử dụng chế phẩm vi sinh CP4, tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh tăng chậm (tỷ lệ bệnh từ 66,67 đến 77,78%; chỉ số bệnh từ 11,11 đến 13,58%), trong khi đó đối với Ridomil gold 68WG tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh không thay đổi theo thời gian (tỷ lệ bệnh = 77,78%; chỉ số bệnh = 9,88%); còn ở đối chứng không được bổ sung chế phẩm, tỉ lệ bệnh tăng khá nhanh (tỷ lệ bệnh = 100%, chỉ số bệnh tăng từ 23,46% lên 32,10%).

Abstract

Pyricularia oryzae causes rice blast disease and fungus P. palmivora causes durian root rot, oozinggummosis rot, and durian fruit rot. This paper presents the effectiveness of CP1, CP4 microbial preparations in controlling rice blast and durian gummosis disease under net house condition. The results for rice showed that: After 30 days of treatment with CP1, blast infection rate decreased by 43.0% (Beam 75 WP was 44.1%), disease index was 9.38% (Beam 75WP was 7.65%). The highest treatment efficiency with Beam 75 WP was 70.6%, CP1 was 68.6%. Thus, when using CP1 product, the reduction of blast disease index was almost equivalent to that of Beam 75 WP and much better than without CP1. For durian: after 90 days of using CP4 microbial product, the disease rate and disease index increased slowly (disease rate from 66.67 to 77.78%; disease index from 11.11 to 13.58%), meanwhile, for Ridomil gold 68WG) had no change in disease rate and disease index over time (disease rate = 77.78%; disease index = 9.88%), while in the untreated control, the disease increased quite rapidly (disease rate = 100%, disease index from 23.46% to 32.10%).

Từ khoá / Keywords

Bệnh đạo ôn lúa
bệnh xì mủ sầu riêng
Chế phẩm vi sinh
Durian oozinggummosis disease
rice blast disease
microbial preparation