• ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ BÃI CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ BÃI CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ BÃI CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Tên tác giả
Trần Quốc Việt , Đinh Tiến Dũng , Đỗ Phương Chi , Nguyễn Thị Thu Hà
Category
Monthly Journal
Title

Greenhouse gas emissions from the landfills in Red river Delta and proposed solutions

Author
Tran Quoc Viet, Dinh Tien Dzung, Do Phuong Chi, Nguyen Thi Thu Ha
Tóm tắt

Bãi chôn lấp (BCL) chất thải rắn là một trong các nguồn phát sinh khí nhà kính (KNK) đặc biệt là khí methan (CH4 ). Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá mức độ phát sinh khí nhà kính tại 15 bãi chôn lấp tại đồng bằng sông Hồng để đề xuất giải pháp giảm thiểu. Phương pháp đo được áp dụng là phương pháp lấy mẫu tĩnh theo thời gian (04 thời điểm, mỗi thời điểm cách nhau 20 phút), kết quả cho thấy tốc độ phát sinh khí trung bình đối với CO2 , CH4 và N2 O lần lượt là: 19,1; 12,1 và 0,012 mg/m2 /giờ. Tốc độ phát sinh khí nhà kính tương đương đạt 351 tấn CO2 eq/ha/năm. Thời gian sử dụng ô chôn lấp, kỹ thuật che phủ tạm thời và lớp phủ vĩnh viễn ô chôn lấp, hệ thống thu hồi khí bãi rác là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể tới tốc độ phát sinh KNK, theo đó thời gian phát sinh khí lớn nhất là 1-2 năm đầu tại các BCL không có lớp che phủ đạt chuẩn và không có hệ thống thu khí. Do đó, việc đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế và vận hành cho những tiêu chí này là cần thiết nhằm đảm bảo cắt giảm phát thải KNK và giảm thiểu tiềm năng biến đổi khí hậu từ hoạt động chôn lấp CTR.

Abstract

Solid waste landfills are the sources of greenhouse gases, especially methane. This study was conducted to assess the rate of greenhouse gas emissions (methane, carbonic, nitrous oxide) in 15 landfills in the Red river Delta to propose mitigation measures. Surface emissions from landfill were measured by using static chamber, gas samples were collected at 0 minute, 20 minutes, 40 minutes and 60 minutes. The emissions rate for CO2, CH4 and N2O were 19.1; 12.1 and 0.012 mg/m2/ hour, respectively: In the design and operation of landfills, using time of landfill cell, temporary cover and gas recovery systems effected significantly on the rate of GHG arising whereby the largest gas emissions were observed from 1-2 years old landfill which was not covered and gas gathering system. Therefore, it is necessary to follow the design standards and operational criteria ensuring the reduction of GHG emissions and mitigate potential climate change from solid waste landfills.

Từ khoá / Keywords

Bãi chôn lấp
phát thải khí nhà kính
Đồng bằng sông Hồng
Landfills
Greenhouse gas emissions
Red River Delta