• ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY NHÃN EDOR TRỒNG TRÊN ĐẤT LIẾP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY NHÃN EDOR TRỒNG TRÊN ĐẤT LIẾP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CANH TÁC CÂY NHÃN EDOR TRỒNG TRÊN ĐẤT LIẾP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên tác giả
Lê Văn Dang và Ngô Ngọc Hưng
Category
Monthly Journal
Title

Assessment of the current cultivation of Edor longan variety growing on raised bed in Phong Dien district, Can Tho city

Author
Le Van Dang and Ngo Ngoc Hung
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành điều tra 30 hộ trồng nhãn Edor tại xã Trường Long và Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ trong năm 2022 nhằm đánh giá hiện trạng canh tác và xác định ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật đến năng suất cây nhãn trồng trên đất liếp. Kết quả cho thấy, giống nhãn Edor tại vùng điều tra được trồng chủ yếu trên đất liếp được tạo ra từ cách đây 21 năm (tính bình quân) với chiều cao của lớp đất mặt so với mực nước thủy cấp là 59 cm. Mật độ trồng trung bình là 489 cây/ha, dày hơn so với khuyến cáo, lượng bón phân vô cơ (N - P - K) nằm ở mức trung bình (871 - 350 - 236 g/cây/năm, theo thứ tự) cộng thêm 5,0 kg/cây/năm phân hữu cơ. Năng suất trái nhãn trên các vườn có bón phân hữu cơ cao hơn so với nhóm vườn không bón hữu cơ. Năng suất trái nhãn trung bình của cây có độ tuổi 6 - 7 năm là khoảng 18 tấn/ha/năm.

Abstract

The study conducted a field survey of 30 Edor longan-growing households in Truong Long and Tan Thoi communes, Phong Dien district, Can Tho city in 2022 to assess the current status of cultivation and determine the impact of technical measures on the yield of longan grown on raised bed soil. The results showed that the Edor longan variety in the surveying area is mainly grown on the raised beds created 21 years ago (on average) with 59 cm height of topsoil above the water level. The average planting density is 489 trees/ha, thicker than recommended, the amount of inorganic fertilizer (N-P-K) is medium (871 - 350 - 236 g/tree/year, in order) supplemented with 5 kg/tree/year of organic fertilizer. The yield of longan in the orchards with organic fertilizer is higher than that in the orchard group without organic fertilizer. The average yield of longan from trees aged 6 - 7 years is about 18 tons/ha/year.

Từ khoá / Keywords

Giống nhãn Edor
đất liếp
điều tra
hiện trạng canh tác
Edor longan variety
raised bed soil
survey
current cultivation