• ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY THUỐC QUÝ HIẾM TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY THUỐC QUÝ HIẾM TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-115
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI CÂY THUỐC QUÝ HIẾM TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tên tác giả
Ngô Thị Minh Huyền , Trần Thị Liên , Cao Ngọc Giang , Nguyễn Minh Hùng , Lê Đức Thanh , Nguyễn Thu Hằng , Nguyễn Xuân Trường , Lê Hồng Sơn
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of current status of rare and precious medicinal plants in Con Dao district, Ba Ria - Vung Tau province

Author
Ngo Thi Minh Huyen, Tran Thi Lien, Cao Ngoc Giang, Nguyen Minh Hung, Le Duc Thanh, Nguyen Thu Hang, Nguyen Xuan Truong, Le Hong Son
Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiện trạng phân bố nguồn tài nguyên cây thuốc quý hiếm ở huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả điều tra trong 100 OTC trong đó có 71 OTC ghi nhận có 22 loài cây thuốc quý hiếm thuộc 20 chi, 18 họ thực vật. Trong đó có 16 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) với 4 loài ở mức nguy cấp (EN), 12 loài ở mức độ sẽ nguy cấp (VU). Theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP nhóm IIA có 9 loài và danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam (2019) có 4 loài. Các kết quả thống kê chỉ số độ quan trọng (IVI%) của 22 loài cây thuốc quý hiếm có 7 loài chiếm ưu thế tương đối cao có ý nghĩa về mặt cấu trúc của hệ sinh thái (IVI% ≥ 5,0%) là Đầu ngỗng (Anaxagorea luzonensis), Xương cá (Psydrax dicoccos Gaertn.), Nưa chân vịt (Tacca palmata), Lan một lá (Nervilia crociformis), Rau ngót rừng (Melientha suavis), Lát hoa (Chukrasia tabularis), Tắc kè đá (Drynaria bonii). Phân bố không gian của các loài cây thuốc quý hiếm trong quần xã thực vật phần lớn đều có phân bố không gian liên tục (A/F < 0,025) phản ánh điều kiện môi trường sống không ổn định, các loài chịu nhiều tác động của điều kiện môi trường. Bản đồ phân bố (tỉ lệ 1: 100.000) của 22 loài cây thuốc quý hiếm với với 262 điểm phân bố cũng được xây dựng.

Abstract

This study was carried out to evaluate the distribution of rare and precious medicinal plants in Con Dao district, Ba Ria-Vung Tau province. 71 out of 100 investigated sample plots were recorded to have 22 species of rare medicinal plants belonging to 20 genus, 18 families of plants. Among the mentioned species, there are 16 species in the Vietnam Red Book (2007) with 4 endangered species (EN), 12 vulnerable species (VU), 9 species in group IIA of Decree No. 06/2019/ND-CP, 4 species in Vietnamese medicinal plants (2019). There are 7 species which are dominant (IVI% ≥ 5.0%): Anaxagorea luzonensis, Psydrax dicoccos Gaertn., Tacca palmata, Nervilia crociformis, Melientha suavis,Chukrasia tabularis, Drynaria bonii. The space distribution of rare medicinal plants are inconsecutive (A/F < 0.025) that means these species are affected by environmental conditions. The distribution maps (1 : 100.000) of 22 rare medicinal plant species with 262 distributed points were built.

Từ khoá / Keywords

Dược liệu
đa dạng cây thuốc
cây thuốc quý hiếm
Côn Đảo
Medicinal plant
medicinal plants diversity
rare medicinal plants
Con Dao district