ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY BẠCH TRUẬT SAPA PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
68-75
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY BẠCH TRUẬT SAPA PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG

Tên tác giả
Nguyễn Hạnh Hoa, Đinh Thị Thu Trang Nguyễn Xuân Nam, Đinh Bá Hòe
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of botanical characteristics of Sapa Bach truat (Atractylodes macrocephala) for selection

Author
Nguyen Hanh Hoa, Dinh Thi Thu Trang Nguyen Xuan Nam, Dinh Ba Hoe
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá chi tiết về đặc điểm thực vật học cây Bạch truật Sapa nhằm phục vụ cho công tác chọn giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy mẫu giống Bạch truật Sapa có bộ rễ ăn sâu và lan rộng hơn bộ rễ Bạch truật cây cao. Vi phẫu các phần nhu mô vỏ rễ mẫu giống Bạch truật cây thấp có kích thước mô dẫn lớn hơn Bạch truật cây cao. Khả năng dẫn truyền nhựa và dự trữ chất dinh dưỡng của Bạch truật cây thấp tốt hơn Bạch truật cây cao. Vi phẫu vỏ, ruột, thân Bạch truật cây thấp có kích thước mô dẫn và số lượng bó dẫn lớn hơn hẳn Bạch truật cây cao. Vi phẫu phiến lá Bạch truật Sapa cây thấp dày hơn, kích thước mô đồng hóa, kích thước mô dẫn trong lá lớn hơn Bạch truật cây cao. Kết quả đánh giá đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu các cơ quan sinh dưỡng của 2 mẫu giống Bạch truật đã chỉ ra Bạch truật Sapa cây thấp có tiềm năng cho năng suất cao hơn Bạch truật Sapa cây cao.

Abstract

The study was carried out to evaluate botanical characteristics of Sapa Bach truat (Atractylodes macrocephala) for selection. The results showed that root system of the low Bachtruat plant is bigger than the high Bachtruat plant. According to microsurgical structures of roots, sizes of epidermis and vascular tissues of the low Bachtruat plant is bigger than the ones of the high Bachtruat plant. Therefore, nutritional transport and store capacities of the low Bach truat plant are better than the high Bachtruat plant. According to the microsurgical structures of tree trunk, the low Bachtruat plant has bigger size of skin and bigger vascular tissue, and more vascular bundles compared to the high Bachtruat plant. Based on the microsurgical structures of leaves, the low Bachtruat plant has thicker leaf blades, bigger vascular tissues compared to the high Bachtruat plant. The results of evaluation morphological and anatomical structure vegetative organs of two pattern varieties Bachtruat showed that the low Bachtruat plant has higher potential yield than that of the high Bachtruat plant.

Từ khoá / Keywords

Bạch truật Sapa
hình thái
cấu tạo giải phẫu
rễ
thân
Sapa Bachtruat plant
botanical characteristics and anatomy
microsurgerical structures