ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI CHÍN SỚM TẠI NGHỆ AN

Xem các bài khác
Số trang của bài
39-44
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CÁC TỔ HỢP NGÔ LAI CHÍN SỚM TẠI NGHỆ AN

Tên tác giả
Lương Thái Hà, Nguyễn Xuân Thắng, Vương Huy Minh
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of early maturing maize hybrids in Nghe An province

Author
Luong Thai Ha, Nguyen Xuan Thang, Vuong Huy Minh
Tóm tắt

Nghiên cứu so sánh, đánh giá 25 tổ hợp ngô lai chín sớm, ký hiệu TH1 - TH25 so với 2 giống đối chứng LVN885 và NK67 vụ Xuân 2017 và Đông 2017 tại tỉnh Nghệ An. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 25 tổ hợp lai có thời gian sinh trưởng ngắn ngày trong vụ Xuân 2017 từ 95 - 108 ngày, vụ Đông 2017 từ 92 - 103 ngày, đều thuộc nhóm chín sớm, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của môi trường, năng suất đạt trong vụ Xuân 2017 từ 53,2 - 92,2 tạ/ha, vụ Đông 2017 đạt từ 46,2 - 91,6 tạ/ha; đã xác định được 02 tổ hợp lai ưu tú là TH8 và TH24 có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (92 - 95 ngày), có đặc điểm nông sinh học tốt, chống chịu sâu bệnh tốt, đạt năng suất cao nhất trong cả hai vụ Xuân 2017 và Đông 2017 (TH8: 89,0 tạ/ha và 88,7 tạ/ha; TH24: 92,2 tạ/ha và 91,6 tạ/ha) cao hơn 2 giống đối chứng có ý nghĩa thống kê (P ≤ 0,05). Hai tổ hợp lai ưu tú này tiếp tục được khảo nghiệm và đánh giá tại các vùng sinh thái trong các vụ tiếp theo để phục vụ cho công tác chọn tạo giống ngô ngắn ngày cho các tỉnh miền Trung.

Abstract

Comparative study and evaluation of 25 early maturity maize hybrids symboled by TH1 – TH25 compared with 2 control varieties LVN885 and NK67 in the Spring 2017 crop and Winter 2017 crop in Nghe An province. Research results showed that: 25 maize hybrids with short growth duration from 95 – 108 days in Spring 2017 crop, 92 - 103 days in Winter 2017 crop belonging to the early maturity maize, have good resistance to biotic and abiotic stress, yield is from 53.2 quintals/ha to 92.2 quintals/ha in the Spring crop, 46.2 quintals/ha to 91.6 quintals/ha in Winter crop. Two excellent hybrid combinations were identified: TH8 and TH24 with short duration (92 - 95 days), good agro-biological characteristics, good pest resistance, the highest yield in both Spring 2017 and Winter 2017 crops (TH8: 89.0 quintals/ ha and 88.7 quintals/ha; TH24: 92.2 quintals/ha and 91.6 quintals/ha) higher than 2 control varieties with statistical significance (P ≤ 0.05). These hybrid combinations will continue to be tested and evaluated in different regions and seasons to support breeding program of early maturity maize of Central provinces.

Từ khoá / Keywords

năng suất cao
Nghệ An
ngô chín sớm
tổ hợp lai
yield
Nghe An
early maturity maize
Hybrid