ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG LÚA NẾP MỚI ĐƯỢC CHỌN TẠO Ở TỈNH AN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG LÚA NẾP MỚI ĐƯỢC CHỌN TẠO Ở TỈNH AN GIANG

Tên tác giả
Huỳnh Quang Tín, Trần Thị Khả Tú Lê Thị Huyền Linh, Nguyễn Thành Tâm
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of newly bred glutinous rice varieties in An Giang province

Author
Huynh Quang Tin, Tran Thi Kha Tu, Le Thi Huyen Linh, Nguyen Thanh Tam
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc tính hình thái nông học, chất lượng gạo và tính kháng sâu bệnh của 6 giống lúa nếp, bao gồm Nếp thơm AG, TMT2, NV25, NV26, NV27, ĐÙM 3T. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại, diện tích mỗi lô là 20 m2 (4 m × 5 m). Kết quả đánh giá cho thấy, giống Nếp thơm AG và NV26 có năng suất cao (8,24 và 6,43 tấn/ha). Các giống đều có hàm lượng amylose (5,3 - 7,5%) thấp hơn so với đối chứng; 3 giống có mùi thơm và cơm dẻo ngon hơn giống đối chứng; 4 giống có tính kháng với bệnh đạo ôn. Trong số các giống nghiên cứu, giống Nếp thơm AG là triển vọng nhất, thời gian sinh trưởng ngắn; năng suất cao hơn giống đối chứng (14 - 24%), hàm lượng amylose thấp (6,5%), cơm thơm, dẻo; kháng bệnh đạo ôn. Giống Nếp thơm AG cần tiếp tục các khảo nghiệm và đăng ký công nhận lưu hành để phát triển sản xuất lúa nếp chất lượng cao cho tỉnh An Giang và đồng bằng sông Cửu Long.

Abstract

The study aimed to evaluate agro-morphological characteristics, quality and pest and disease resistance of six glutinous rice varieties, including AG, TMT2, NV25, NV26, NV27, 3T. Experiments were arranged in a completely randomized design with three replications, the area of each plot was 20 m2 (4 m × 5 m). The evaluation results showed that the yield of Nep thom AG and TMT2 was high (8.24 and 6.43 tons/ha). The amylose content of all studied varieties was low (5.3 - 7.5%); 3 varieties had aroma and were stickier than the control varieties, 4 varieties were resistant to blast disease. Among the studied varieties, Nep thom variety AG was the most promising with short growth duration; the yield was higher than the control varieties (by 14 - 24%), low amylose content (6.5%), aromatic and soft, and resistant to blast disease. Nep thom variety AG needs to be tested for further registration of circulation and to develop high-quality glutinous rice production for An Giang province and the Mekong Delta.

Từ khoá / Keywords

lúa nếp
năng suất
Chất lượng
kháng sâu bệnh
tỉnh An Giang
Glutinous rice
yield
quality
pest and disease resistance
An Giang province