• ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA THUẦN PB53

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA THUẦN PB53

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN ĐẠM VÀ KALI ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA THUẦN PB53

Tên tác giả
Lưu Ngọc Quyến , Bùi Thị Chuyên , Nguyễn Thị Vân , Lưu Thị Thanh Huyền , Nguyễn Văn Chinh , Nguyễn Thanh Tuyền, Lê Khải Hoàn
Category
Monthly Journal
Title

Effect of nitrogen and potassium level on growth, development and yield of inbred rice variety PB53

Author
Luu Ngoc Quyen, Bui Thi Chuyen, Nguyen Thi Van, Luu Thi Thanh Huyen, Nguyen Van Chinh, Nguyen Thanh Tuyen, Le Khai Hoan
Tóm tắt

PB53 là giống lúa thuần được Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc) chọn tạo và được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận cho sản xuất thử theo Quyết định số 609/ QĐ-TT-CLT ngày 30 tháng 12 năm 2015. Để xây dựng biện pháp canh tác phù hợp cho giống lúa thuần PB53 tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc, trong vụ Xuân 2014, vụ Mùa 2014 và vụ Xuân 2015 tại Phú Thọ, thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của phân đạm và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống PB53 đã được thực hiện với công thức phân bón với 4 mức đạm (60, 80, 100 và 120) kg N/ha và 3 mức kali (50, 70 và 90 kg K2 O/ha). Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Kết quả cho thấy ở công thức bón (80-100 kg N + 90 kg K2 O)/ha trên nền 8 tấn phân chuồng + 90 kg P2O5/ha thời gian sinh trưởng của PB53 ngắn, dao động từ 102-104 ngày vụ Mùa, mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ-trung bình, năng suất thực thu cao 64,7-71,4 tạ/ ha. Một ha sản xuất PB53 theo liều lượng phân bón khuyến cáo cho lãi từ 39,3- 43,1 triệu đồng/ha/vụ. Kết quả thử nghiệm mô hình (MH) áp dụng quy trình khuyến cáo cho giống PB53 tại Yên Bái, Điện Biên và Phú Thọ trong năm 2015 cho thấy: PB53 trong mô hình cho năng suất cao hơn PB53 ngoài mô hình từ 21,9-31,9% và cho hiệu quả sản xuất cao hơn từ 29,9-57,1%.

Abstract

PB53 is an inbred rice variety created by Northern Mountainous Agriculture and Forestry Science Institute (NOMAFSI) and released by Vietnam Ministry of Agriculture and Rural development under decision number 609/ QĐ-TT-CLT in December 30th, 2015. To establish suitable technical measures for PB53 cultivating in Northern Mountainous regions, in spring and in summer of and in spring 2015, the experiments of nitrogen and potassium effect on growth, development and yield of PB53 rice variety was conducted in NOMAFSI rice field with four levels of nitrogen (60 kg, 80 kg, 100 kg and 120 kg per ha) and 3 levels of potassium (50 kg, 70 kg and 90 kg per ha) with the base of 8 tons of animal manure and 90 kg of phosphorus. The experiment was carried out in randomized complete block design with 3 replications. The results showed that growth duration was the shortest (102-104 days) in summer, pests and diseases tolerance was observed at mrdium level and the yield reached 64.7-71.4 quintals per ha, and the net benefit was the highest (39.3- 43.1 million VND per ha) when PB53 was applied with 8 tons of animal manure, 90 kg of phosphorus, 80-100 kg of nitrogen, 90 kg of potassium. The result of demonstration pilot of PB53 in Yen Bai, Dien Bien, Phu Tho in 2015 by using above technical measure showed that the yield of this variety in the pilot was 21.9-31.9% and the net benefit was 29.9-57.1% higher than that outside the pilot, respectively.

Từ khoá / Keywords

phân đạm
phân kali
giống PB53
năng suất
miền núi phía Bắc
Nitrogen
potassium
yield
inbred rice variety PB53
Northern mountainous