DẪN LIỆU VỀ ỐC SÊN GÂY HẠI TRÊN THANH LONG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
100-107
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

DẪN LIỆU VỀ ỐC SÊN GÂY HẠI TRÊN THANH LONG TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Tên tác giả
Phạm Hồng Hiển, Ngô Văn Dũng, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thị Chúc Quỳnh, Bạch Thị Điệp, Phùng Quang Tùng, Đỗ Đức Sáng
Category
Monthly Journal
Title

Data on land snails damaging dragon fruit in Binh Thuan province

Author
Pham Hong Hien, Ngo Van Dung, Pham Van Son, Nguyen Thi Chuc Quynh, Bach Thi Diep, Phung Quang Tung, Do Duc Sang
Tóm tắt

Ốc sên là nhóm động vật thuộc lớp Chân bụng, ngành Thân mềm. Nhiều loài ốc sên gây hại lớn cho cây trồng, cây rau, cây cảnh và hệ sinh thái. Cây thanh long có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận hiện nay, tuy vậy cây trồng này đang bị gây hại mạnh bởi nhiều loài ốc sên, dẫn đến thiệt hại về sản lượng và chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu này cung cấp một danh sách gồm 7 loài ốc sên gây hại trên thanh long tại tỉnh Bình Thuận, với các thông tin đầy đủ về tên khoa học, tên phổ thông, đặc điểm chẩn loại, hình ảnh, sinh học, sinh thái, phân bố, nguồn gốc và tình trạng gây hại đối với thanh long. Có 3 mức độ gây hại được đề xuất, trong đó xác định 2 loài thuộc mức gây hại cao (Lissachatina fulica, Acusta tourannensis), 2 loài thuộc mức gây hại trung bình (Laevicaulis alte, Valiguna siamensis) và 3 loài thuộc mức gây hại thấp (Allopeas gracile, Subulina octona, Bradybaena similaris)

Abstract

Land snails are members of the phylum Mollusca and the class Gastropoda. Many species of land snails are very harmful to crops, vegetables, fruits, ornamental plants, and ecosystems. Dragon fruit plays an important role in the economic development of Binh Thuan province currently, however, this crop is being strongly damaged by numerous land snail species, resulting in reducing quality and quantity of dragon fruit. This study provides a checklist of seven species of land snails that damage dragon fruit in Binh Thuan province, belonging to three families (Achatinidae, Camaenidae, and Veronicelidae), with complete information on scientific names, common names, diagnosis, illustrations, biological and ecological characteristics, distribution, place of origin, and damage estimate of dragon fruit. There are three proposed levels of damage estimate, of which two species belong to the high damage level (Lissachatina fulica, Acusta tourannensis), two species belong to the moderate damage level (Laevicaulis alte, Valiguna siamensis) and three species of low damage level (Allopeas gracile, Subulina octona, Bradybaena similaris).

Từ khoá / Keywords

Ốc sên
chuẩn loại
thành phần loài
Bình Thuận
Snails
diagnosis
species composition
Binh Thuan province