• ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC, KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRIỂN VỌNG

ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC, KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRIỂN VỌNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
88-96
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC, KHẢ NĂNG CHỊU HẠN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG NGÔ THUẦN TRIỂN VỌNG

Tên tác giả
Hà Tấn Thụ, Trịnh Khắc Quang, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Agrobiological characteristics, drought tolerance and combining ability of promising maize inbred lines

Author
Ha Tan Thu, Trinh Khac Quang, Bui Manh Cuong, Nguyen Thi Thanh
Tóm tắt

Sử dụng 31 dòng ngô tuyển chọn từ tập đoàn dòng ngô thuần của Viện Nghiên cứu Ngô cho các nghiên cứu phân loại dòng thuần, khả năng chịu hạn và khả năng kết hợp. Các thí nghiệm đánh giá, tuyển chọn dòng thuần được bố trí theo phương pháp tuần tự, không lặp lại, diện tích ô là 100 m2 . Kết quả đã xác định được 3 dòng vừa có năng suất cao, vừa có thời gian sinh trưởng ngắn là C127, C175 và C649. Nghiên cứu đã xác định được 3 dòng có khả năng chịu hạn rất tốt là C188, C175 và C182 và chọn được 3 tổ hợp lai (THL) đỉnh có năng suất cao hơn đối chứng là THL C649 x CNL4097-1, C252 x CNL4097-1 và C175 x CNL4097-1.

Abstract

Thirty one maize inbred lines selected from National Maize Institute’s collection were used for pureline grouping and evaluation of drought tolerant ability and combining ability. The experimental trails of pureline grouping were designed by using continuous method without replication with the plot area of 100 m2 for each line. 4 maize lines (C127,C127, C175 and C649) with high yield and short growth duration were recorded. 3 lines, including C188, C175 and C182 were identified of high drougt tolerance and 3 top- crossing hybrid combinations (THL C649 x CNL4097-1, C252 x CNL4097-1 và C175 x CNL4097-1) with the yield higher that that of the controls were selected.

Từ khoá / Keywords

dòng ngô thuần
đặc điểm nông sinh học
đánh giá
thời gian sinh trưởng ngắn
khả năng chịu hạn
khả năng kết hợp
Maize inbred lines
characteristics
evaluation
short growth duration
drought tolerant ability
combining ability