• ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ỚT CAY NHẬP NỘI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ỚT CAY NHẬP NỘI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG ỚT CAY NHẬP NỘI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Ngô Thị Hạnh, Hoàng Minh Châu, Đặng Hiệp Hòa, Nguyễn Thị Liên Hương, Derek Barchenger, Cho Myeongcheoul
Category
Monthly Journal
Title

Agronomical characteristics and disease resistance of introduced hot pepper lines/varieties in Red river Delta

Author
Ngo Thi Hanh, Hoang Minh Chau, Dang Hiep Hoa, Nguyen Thi Lien Huong, Derek Barchenger, Cho Myeongcheoul
Tóm tắt

Trong chương trình hợp tác với Mạng lưới Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (Asian Food and Agriculture Cooperation Initative - AFACI) thuộc Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (RDA), Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiếp nhận và đánh giá 60 dòng ớt cay từ Trung tâm Rau thế giới (WorldVeg) cùng với 21 mẫu giống ớt cay từ Viện Nghiên cứu Rau quả (FAVRI) giai đoạn 2019 - 2022. Kết quả nghiên cứu trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020 và vụ Đông Xuân 2020 - 2021 tại Gia Lâm, Hà Nội cho thấy: nguồn vật liệu ớt cay nghiên cứu rất đa dạng về đặc điểm nông sinh học. Đã lựa chọn được 12 mẫu giống kháng với bệnh virus và 11 dòng kháng với bệnh đốm lá Stemphylium solani. Đặc biệt, đã tuyển chọn được mẫu giống AVPP1811 dạng quả chỉ thiên có khối lượng quả lớn 9 - 10 g, đây là tính trạng cải thiện tăng khối lượng quả trong chọn tạo giống ớt chỉ thiên với dạng quả lớn. Đối với nhóm ớt chỉ địa, đã chọn được mẫu giống AVPP 1342 thuộc dạng quả dài 12,5 cm, quả chín đỏ, kháng trung bình với bệnh đốm lá và bệnh virus.

Abstract

In the cooperation program with the Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) Network under the Korea Rural Development Administration (RDA), the Fruit and Vegetable Research Institute received and evaluated 60 hot pepper lines from the World Vegetable Center (WorldVeg) along with 21 hot pepper varieties from the Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI) during the period of 2019 - 2022. Results in the Winter-Spring crop 2019 - 2020 and Winter-Spring crop 2020-2021 in Gia Lam, Hanoi, showed that the researched hot pepper material sources are very diverse in terms of agro-biological characteristics. 12 accessions resistant to viruses and 11 lines resistant to Stemphylium solani were selected. In particular, the AVPP1811 line with a high fruit weight of 9 - 10 g was selected as a material source for breeding to improve and increase the weight of erect peppers. The AVPP 1342 variety with the pendant fruit type, fruit length of 12.5 cm, red ripe fruits and moderately resistant to leaf spot and viral diseases was selected for further breeding.

Từ khoá / Keywords

Ớt cay
đặc điểm nông học
khả năng kháng bệnh
Chili pepper
agronomical characteristics
disease resistant ability