• ĐẶC ĐIỂM HOÁ LÝ VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ, KHÁNG VIÊM VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA TINH DẦU LÁ MẮC MẬT (Clausena indica) TRỒNG TẠI ĐĂK LĂK

ĐẶC ĐIỂM HOÁ LÝ VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ, KHÁNG VIÊM VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA TINH DẦU LÁ MẮC MẬT (Clausena indica) TRỒNG TẠI ĐĂK LĂK

Xem các bài khác
Số trang của bài
83-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐẶC ĐIỂM HOÁ LÝ VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HOÁ, KHÁNG VIÊM VÀ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA TINH DẦU LÁ MẮC MẬT (Clausena indica) TRỒNG TẠI ĐĂK LĂK

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Hữu Kiên, Phạm Hồng Hiển, Phạm Bằng Phương
Category
Monthly Journal
Title

Physico-chemical characteristics and anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-diabetes properties of essential oils extracted from Clausena indica leaves in Daklak province

Author
Nguyen Thi Thanh, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Nguyen Huu Kien, Pham Hong Hien, Pham Bang Phuong
Tóm tắt

Cây mắc mật (Clausena indica) là cây gia vị và cây thuốc, tuy nhiên, các thông tin về hoạt tính sinh học và thành phần hoá học của tinh dầu mắc mật vẫn chưa đầy đủ. Nghiên cứu này bổ sung thêm các thông tin chưa hoàn chỉnh vể hoạt tính sinh học và thành phần hoá học, đồng thời xác định khả năng kháng oxy hoá, kháng viêm và hạ đường huyết của tinh dầu lá mắc mật thông qua các mô hình in vitro. Kết quả cho thấy, thành phần hoá học chính của tinh dầu cành lá mắc mật có sự thay đổi khi tăng nồng độ NaCl trong chưng cất (nhóm hợp chất terpenoid ð-3-carene tăng từ 34,12% lên 52,1%, nhóm non-terpenoid myristcin giảm từ 43,95% xuống 25,62%). Khả năng kháng oxy hoá, kháng viêm, ức chế α-amylase và α-glucosidase của tinh dầu cũng có sự thay đổi khi tăng nồng độ NaCl trong chưng cất tinh dầu. Cụ thể, tinh dầu được chưng cất ở điều kiện NaCl 8% thể hiện các hoạt tính trên cao hơn các tinh dầu được chưng cất ở các điều kiện còn lại của thử nghiệm.

Abstract

Clausena indica is a spice and medicinal plant, however, information on its biological activity and chemical profiles has been inadequately reported. In this study, incomplete information on the biological activity, antioxidants, antiinflammatory and anti-diabetes properties of C. indica leaf essential oil was supplemented based on in vitro assays. The results showed that the main chemical composition of C. indica leaf essential oil changed when increasing the concentration of NaCl in distillation (terpenoid ð-3-carene increased from 34.12% to 52.1%, non-terpenoid myristcin group decreased from 43.95% to 25.62%). The ability of antioxidant, anti-inflammatory and inhibiting a-amylase and a-glucosidase of C. indica leaf essential oil also changed when increasing the concentration of NaCl in the distillation. Specifically, essential oil distilled at NaCl 8% exhibited higher above activity than essential oil distilled under the remaining conditions.

Từ khoá / Keywords

Tinh dầu lá mắc mật
đặc tính hóa lý
kháng oxy hóa
kháng viêm
hạ đường huyết
Clausena indica leaf essential oil
physico-chemical characteristics antioxidant
anti-inflammatory
antidiabetes properties