CƠ CHẾ KHÁNG VI RÚT GÂY BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-50
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CƠ CHẾ KHÁNG VI RÚT GÂY BỆNH HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

Tên tác giả
Đặng Minh Tâm, Roger Mitchell, Neena Mitter
Category
Monthly Journal
Title

Virus resistance mechanism on plant

Author
Dang Minh Tam, Roger Mitchell, Neena Mitter
Tóm tắt

Cơ chế kháng vi rút thông qua vai trò của small interference RNA (siRNA) thể hiện quan trọng trong sinh học phân tử suốt 20 năm qua. Các sợi đôi RNA từ 21 đến 24 nucleotides được taọ nên bởi enzyme gọi là Dicer làm thoái hóa các RNA có cùng chuỗi mã tương tự và tạo nên tính kháng vi rút ở thực vật. Nghiên cứu này giúp xác định rõ vai trò của các siRNA trong cơ chế kháng vi rút gây hại thông qua vi ghép sử dụng các cây chuyển gen kháng lại vi rút CMV (Cucumber mosaic virus) trên cây thuốc lá để đưa ra cơ chế kháng vi rút gây hại chung trên cây trồng. Kết quả cho thấy 21 và 22 nucleotides siRNA là nguyên nhân chính tạo nên tính kháng vi rút trong cơ chế kháng vi rút gây hại ở thực vật.

Abstract

Virus resistance mechanism by small interference RNA (siRNA) studying is the most important thing to happen in molecular biology during the last 20 years. The double stranded RNA from 21 to 24 nucleotides is processed by the activity of an RNase III like enzyme called Dicer and specifically degrades any RNA sharing sequence similarity with the inducing dsRNA causing virus resistance in plant. This study helped in clearly identifying the role of siRNA in virus resistance mechanism by using micro grafting in transgenic plant against CMV (Cucumber mosaic virus) in tobacco to retrieve a general virus resistance mechanism in plant. The result showed that 21 and 22 nucleotides siRNA are the major factors proceeding virus resistance in its mechanism in plant.

Từ khoá / Keywords

Vi rút
siRNA
vi ghép
21 và 22 nucleotides
virus
siRNA
micro grafting
21 and 22 nucleotides