• CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
102-112
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tên tác giả
Vũ Văn Đoàn, Trịnh Văn Tuấn, Phạm Văn Dân
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords