• CHỌN TẠO DÒNG ỚT CHỈ THIÊN KHÁNG BỆNH HÉO RŨ MANG GEN BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT

CHỌN TẠO DÒNG ỚT CHỈ THIÊN KHÁNG BỆNH HÉO RŨ MANG GEN BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT

Xem các bài khác
Số trang của bài
14-20
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN TẠO DÒNG ỚT CHỈ THIÊN KHÁNG BỆNH HÉO RŨ MANG GEN BẤT DỤC ĐỰC TẾ BÀO CHẤT

Tên tác giả
Trần Ngọc Hùng, Trịnh Thị Nhất Chung, Đặng Thị Mai
Category
Monthly Journal
Title

Breeding of erect-fruited pepper lines carrying cytoplasmic male sterility gene resistant to Phytophthora root rot

Author
Tran Ngoc Hung, Trinh Thi Nhat Chung, Dang Thi Mai
Tóm tắt

Hàng năm nước ta trồng khoảng 25 - 30.000 ha ớt, phần lớn là giống F1, quả chỉ thiên. Bất dục đực tế bào chất được ứng dụng rất hiệu quả trong sản xuất hạt lai F1, do toàn bộ các cây dòng mẹ không phải khử đực. Mặt khác, bệnh chết rũ ớt do nấm Phytophthora capsici gây hại rất phổ biến trên nhiều vùng sản xuất ớt hàng hóa mà biện pháp phòng trừ bằng thuốc hóa học rất kém hiệu quả. Hiện nay chưa ghi nhận bất kể giống ớt cay thương mại nào kháng bệnh chết rũ ở Việt Nam. Nghiên cứu này dựa vào sự trợ giúp của chỉ thị phân tử, lây bệnh nhân tạo kết hợp với chọn lọc truyền thống đã tạo được dòng ớt quả chỉ thiên kháng bệnh chết rũ có kiểu gen phục hồi (NRfRf), duy trì (Nrfrf) và dòng bất dục đực tương ứng (Srfrf) nhằm phục vụ cho tạo giống ớt ưu thế lai F1 dựa trên hệ thống bất dục đực tế bào chất.

Abstract

Hot chili is annually grown on approximately 25 - 30,000 hectares in Vietnam, the majority of which is erect-fruited F1 hybrids. Cytoplasmic male sterility (CMS) refers to the inability to produce functional pollen in plants. The CMS system is advantageous in the production of F1 hybrids because it allows breeders an alternative to costly and time consuming hand emasculation in peppers. Phytophthora root rot, caused by Phytophthora capsici is the most severe pepper disease worldwide. The use of pesticides to manage the disease is often ineffective and a high-level of pesticide insensitivity has been observed, leaving resistant cultivars as the best strategy. Currently, there are no pepper hybrids resistant to P. capsici under production in Vietnam. In this project, we successfully developed 17 restorer (NRfRf) and 2 maintainer (Nrfrf) corresponding CMS lines (Srfrf) erect-fruited pepper lines resistant to Phytophthora root rot. These lines will be useful for the establishment of a CMS-based F1 hybrid seed system in chili pepper in Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Ớt
bất dục đực tế bào chất
bệnh héo rũ
Chili pepper
cytoplasmic male sterility
Phytophthora root rot