• CHỌN LỌC MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ HOẠT TÍNH PROBIOTIC ỨNG DỤNG TRONG NUÔI CÁ VÀNG (Carassius auratus)

CHỌN LỌC MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ HOẠT TÍNH PROBIOTIC ỨNG DỤNG TRONG NUÔI CÁ VÀNG (Carassius auratus)

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-110
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHỌN LỌC MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ HOẠT TÍNH PROBIOTIC ỨNG DỤNG TRONG NUÔI CÁ VÀNG (Carassius auratus)

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Văn Hoàn, Ngô Thị Ngọc Mai, Đặng Thị Thanh Tâm, Vũ Hiền Anh, Mai Thanh Tình, Nguyễn Xuân Cảnh
Category
Monthly Journal
Title

Selection of some isolated bacterial strains having probiotic activity for goldfish (Carassius auratus) farming

Author
Nguyen Xuan Truong, Duong Van Hoan, Ngo Thi Ngoc Mai, Dang Thi Thanh Tam, Nguyen Xuan Canh
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic có tiềm năng ứng dụng làm probiotic trong nuôi cá vàng. Trên môi trường MRS đã phân lập được 16 chủng vi khuẩn lactic có khả năng phân giải CaCO3 từ các mẫu ruột cá. Trong đó, hai chủng vi khuẩn TBII.3 và BC3 thể hiện hoạt tính kháng khuẩn với Aeromonas hydrophila. Hai chủng vi khuẩn này có khả năng chịu acid, muối mật cao và ổn định, có khả năng bám dính trên niêm mạc ruột cá vàng. Nghiên cứu các đặc điểm hình thái khuẩn lạc, hình thái tế bào kết hợp với các đặc điểm sinh hoá cho thấy cả hai chủng TBII.3 và BC3 có các đặc điểm tương đồng với vi khuẩn Lactobacillus. Các kết quả thu được cho thấy, hai chủng TBII.3 và BC3 có thể được sử dụng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Abstract

This study was carried out to isolate and select bacterial strains with the potential for probiotic applications in goldfish farming. Sixteen strains of lactic acid bacteria capable of degrading CaCO3 were isolated from fish gut samples on MRS medium. In which, two strains of TBII.3 and BC3 showed antibacterial activity against Aeromonas hydrophila. These two strains of bacteria have high and stable acid and bile salt tolerance and can adhere to the intestinal mucosa of goldfish. Studying the characteristics of colony morphology, cell morphology combined with biochemical characteristics, showed that both TBII.3 and BC3 strains have similar characteristics to Lactobacillus bacteria. The obtained results show that TBII.3 and BC3 strains can be used for further studies.

Từ khoá / Keywords

Cá vàng
Lactobacillus
Aeromonas hydrophila
probiotic
Goldfish
Lactobacillus
Aeromonas hydrophila
probiotic