• CHẾ TẠO DUNG DỊCH TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ TRỒNG RAU CẢI XANH TRÊN HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU

CHẾ TẠO DUNG DỊCH TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ TRỒNG RAU CẢI XANH TRÊN HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-69
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

CHẾ TẠO DUNG DỊCH TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ TRỒNG RAU CẢI XANH TRÊN HỆ THỐNG THỦY CANH HỒI LƯU

Tên tác giả
Trần Thị Quý, Ngô Minh Dũng, Lê Thị Nụ, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Quang Thạch
Category
Monthly Journal
Title

Making hydroponic solution from organic wastes for growing Brassica juncea on a hydroponic system

Author
Tran Thi Quy, Ngo Minh Dung, Le Thi Nu, Tran Thi Huong, Nguyen Thi Trinh, Nguyen Quang Thach
Tóm tắt

Cho đến nay các nghiên cứu chế tạo dung dịch hữu cơ cho trồng rau trên hệ thống thủy canh còn nhiều hạn chế. Trong nghiên cứu này sử dụng các nguồn phế phẩm nông nghiệp như: phân bò hoai, bèo hoa dâu và phụ phẩm cá để chế tạo dung dịch hữu cơ thủy canh. Kết quả cho thấy, dưới tác động của chế phẩm KMINA-1 thủy phân và tạo thành các dung dịch phân bón hữu cơ có EC (2.922 - 4.525 µS/cm) và pH (6,3 - 6,4) phù hợp trồng rau thủy canh. Kết quả phân tích cho thấy, sản phẩm rau cải xanh khi trồng trên hệ thống thủy canh bằng các dung dịch hữu cơ nêu trên đều đạt chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm. Rau cải xanh trồng bằng dung dịch hữu cơ chế tạo được từ phụ phẩm cá (dung dịch đạm cá) có các chỉ tiêu chất lượng: chất khô, đường tổng số, vitamin C tương đương với rau trồng bằng dung dịch thủy canh vô cơ, đồng thời cho năng suất cải xanh cao hơn khi trồng bằng các dung dịch hữu cơ khác. Ở nồng độ dung dịch đạm cá 2%, năng suất cải xanh đạt 3,29 kg/m2 (đạt 77,23% so với khi trồng bằng dung dịch vô cơ). Dung dịch đạm cá có EC = 4.525 µS/cm, pH = 6,3; hàm lượng các chất: N ts đạt 2,64 g/L; P2O5 ts đạt 4,34 g/L; K2 O ts đạt 0,265 g/L; Cu đạt 0,32 mg/L; Mn đạt 6,25 mg/L; Zn đạt 0,48 mg/L; Fe đạt 50,92 mg/L, hàm lượng các kim loại nặng ở dưới mức cho phép (theo QCVN 03:2008/BTNMT về giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp).

 

Abstract

So far, the research on making organic solution for growing vegetables on hydroponic system is still limited. In this study, agricultural wastes such as cow manure, azola and fish waste products were used to make hydroponic organic solutions. The results showed that, under the influence of the preparation KMINA-1, it decomposes and forms organic fertilizer solutions with electrical conductivity (from 2922 - 4525 µS.cm-1) and pH (from 6.3 - 6.4) suitable for growing vegetables on hydroponics. The results of the analysis showed that the Brassica juncea products grown in the hydroponic system with the above organic solutions are of good quality in terms of food hygiene and safety. B. juncea grown with organic solution made from fish waste by-products (fish protein solution) had the following quality criteria: dry matter, total sugar, vitamin C equivalent to vegetables grown with inorganic hydroponic solution. At the same time, the yield of B. juncea was higher when grown with other organic solutions. At a concentration of 2% fish protein solution, the yield of B. juncea reached 3.29 kg.m2-1 (reaching 77.23% compared to inorganic solutions). The fish protein solution had electrical conductivity of 4,525 µS.cm-1, pH = 6.3, the content of substances: total nitrogen reached 2.64 g.L-1, total P2 O5 4.34 g.L-1, total K2 O 0.265 g.L-1, Cu2+ of 0.32 mg.L-1, Mn2+ 6.25 mg.L-1, Zn2+ 0.48 mg.L-1, Fe3+ 50.92 mg.L-1, the content of heavy metals was below the allowed level (according to QCVN 03:2008/BTNMT on total content limit of some heavy metals in agricultural soil).

Từ khoá / Keywords

cải xanh
thủy canh
dung dịch hữu cơ
phế phẩm nông nghiệp
Brassica juncea
hydroponics
organic solution
agricultural waste