• BIẾN NẠP GEN CHỊU HẠN ZmDREB2A VÀO MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ VIỆT NAM THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMERFACIENS

BIẾN NẠP GEN CHỊU HẠN ZmDREB2A VÀO MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ VIỆT NAM THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMERFACIENS

Xem các bài khác
Số trang của bài
7-13
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BIẾN NẠP GEN CHỊU HẠN ZmDREB2A VÀO MỘT SỐ NGUỒN VẬT LIỆU NGÔ VIỆT NAM THÔNG QUA VI KHUẨN AGROBACTERIUM TUMERFACIENS

Tên tác giả
Đoàn Thị Bích Thảo, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thu Hoài, Tạ Thị Thuỳ Dung, Lê Công Tùng , Bùi Mạnh Cường, Nông Văn Hải
Category
Monthly Journal
Title

Transformation of Vietnamese Maize source materials with the drought tolerance gene ZmDREB2A by Agrobacterium Tumerfaciens

Author
Doan Thi Bich Thao, Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thi Thu Hoai, Ta Thi Thuy Dung, Le Cong Tung, Bui Manh Cuong, Nong Van Hai
Tóm tắt

DREB2A (dehydration responsive element binding protein 2A) là một yếu tố phiên mã quan trọng tham gia vào phản ứng chịu hạn của thực vật nhờ khả năng tương tác với các tiểu đơn vị của ADN polymerase cũng như khả năng gắn bám đặc hiệu các yếu tố điều hòa dạng cis là DRE/CRT. Nội dung bài này đề cập một số kết quả nghiên cứu về biến nạp gen chịu hạn ZmDREB2A trên 3 nguồn vật liệu ngô K1, K3, K7. Bằng phương pháp biến nạp vào phôi non nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens đạt tỷ lệ từ 1.73 đến 3.45% cây chuyển gen. Các dòng cây chuyển gen đã được kiểm tra sự có mặt của gen bằng kỹ thuật PCR, đã xác định được tần số chuyển gen bền vững có sự khác biệt giữa các nguồn vật liệu dao động từ 0,60% (K3) đến 0,88% (K7). Đoạn gen ZmDREB2A được giải trình tự và so sánh trình tự đoạn gen đọc được từ cây chuyển gen với trình tự gốc cho thấy mức độ tương đồng đạt 99,78%.

Abstract

DREB2A (dehydration responsive element binding protein 2A) is an important transcription factor that involves in drought stress response in plants by interacting with subunits of the DNA polymerase and specially binding to the DRE/CRT cis-acting elements. In this study, the dought tolerance gene ZmDREB2A was transferred into three maize genotypes (K1, K3, and K7) via Agrobacterium Tumefaciens using immature embryos. The regeneration efficiency ratio ranged from 1.73 to 3.45% with the different transformation frequency among genotypes from 0.60% (K3) to 0.88% (K7). The transgene sequences were also identified and compared with the original sequences with sequence similarity of 99.78%.

Từ khoá / Keywords

ngô
gen ZmDREB2A
Agrobacterium tumefaciens
chịu hạn
maize
gene ZmDREB2A
Agrobacterium tumefaciens
drought tolerance