BIẾN ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC NUÔI CÁ TRA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Xem các bài khác
Số trang của bài
127-132
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BIẾN ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC KHU VỰC NUÔI CÁ TRA THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tên tác giả
Bùi Thị Diễm My, Lâm Phúc Nhân , Trần Thanh Hải , Trần Trung Giang
Category
Monthly Journal
Title

Water environment fluctuations in the striped catfish farming areas, Can tho province

Author
Bui Thi Diem My, Lam Phuc Nhan, Tran Thanh Hai, Tran Trung Giang
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm theo dõi sự biến động, thay đổi các yếu tố môi trường nước của kênh cấp ngoài tự nhiên và các ao nuôi cá tra tại vùng nuôi trọng điểm của thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra những nhận định, cảnh báo để có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp về chất lượng nước để hướng đến phát triển nghề nuôi cá tra bền vững của vùng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trong khu vực. Mẫu nước được thu tại 4 điểm ở kênh cấp và 4 điểm ở ao nuôi cá tra thâm canh. Thời gian thu mẫu được thực hiện 12 tháng. Kết quả cho thấy hàm lượng COD (tiêu hao oxy hóa học), TAN (tổng đạm ammonia) và nitrite trong nước ở các ao nuôi có giá trị cao hơn so với nhóm thủy vực kênh cấp, đặc biệt là hàm lượng nitrite cần phải được xử lý trước khi đưa vào ao nuôi. Hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi khá thấp. Tuy nhiên, chất lượng môi trường nước tại các điểm thu vẫn phù hợp, đạt các yêu cầu trong phục vụ nuôi cá tra thâm canh của vùng.

Abstract

The study aimed to monitor environmental water quality of the water supply canals and striped catfish ponds in the super intensive farming areas, Can Tho province. Findings of the study would provide warnings and measures for appropriate water quality management towards the sustainable development of striped catfish farming and protection of water resources in the area. Samples were collected at 4 sites in water supply canals and 4 sites in fishponds of intensive striped catfish farming areas. The samples were collected 12 times a year. The results showed that the content of COD (Chemical Oxygen Demand), TAN (Total Ammonia Nitrogen) and nitrite in the water of fishing ponds was higher than those in the water supplied from canals, especially the nitrite content needed to be treated before entering the fishpond. The dissolved oxygen content in the pond was quite low. However, the quality of the water environment at the collection sites was still suitable to the requirements for super intensive catfish farming in the region.

Từ khoá / Keywords

Cá tra
môi trường nước
nuôi trồng thủy sản
Cần Thơ
Striped catfish
water environment
aquaculture
Can Tho province