• ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ BỔ SUNG CANXI, SILIC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ BỔ SUNG CANXI, SILIC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Xem các bài khác
Số trang của bài
59-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ BỔ SUNG CANXI, SILIC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG KHOAI LANG TÍM (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Tên tác giả
Phạm Thị Phương Thảo, Lê Văn Hòa, Phạm Phước Nhẫn , Phan Hữu Nghĩa, Lê Thị Hoàng Yến , Trần Thị Tuyết Trinh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of plant density and foliar fertilizers on the tuberous yield and quality of three different purple sweet potato varieties (Ipomoea batatas (L.) Lam.)

Author
Pham Thi Phuong Thao, Le Van Hoa, Pham Phuoc Nhan, Phan Huu Nghia, Le Thi Hoang Yen, Tran Thi Tuyet Trinh
Tóm tắt

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của mật độ trồng và việc bổ sung một số loại hóa chất chứa canxi và silic qua lá đến năng suất và chất lượng ba giống khoai lang tím (Ipomoe batatas (L.) Lam.). Kết quả cho thấy, giống khoai lang tím Nhật Lord và giống tím Malaysia nhập nội có trọng lượng dây, đường kính củ, số củ thương phẩm và năng suất cao hơn so với giống tím Nhật HL491 nhưng hàm lượng anthocyanin thấp hơn. Các giống khoai đạt số củ và năng suất củ thương phẩm cao nhất ở thời điểm 138 NSKT. Mật độ trồng khác nhau không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của từng giống. Nghiệm thức được phun hai lần CaSiO3 , Ca(NO3 )2 và Na2 SiO3 ở nồng độ 500 mg/L không có sự khác về năng suất và phẩm chất nhưng bổ sung Ca(NO3 )2 qua lá giúp gia tăng hàm lượng đường tổng số và hàm lượng tinh bột trong thịt củ so với đối chứng.

Abstract

This study was conducted to determine the effect of plant density and calcium, siclicon applications on the tuberous yield and tuberous quality of three varieties of purple sweet potatoes (Ipomoea batatas (L.) Lam.). The results showed that the fresh weights of vines/m2 , root parameters, number of marketable roots and tuberous yields of two varieties introduced from Japan (Lord) and Malaysia were higher than recorded from HL491 variety, but the anthocyanin content were lower. It was also found that the highest number roots and marketable tuberous yield were obtained at 138 days after planting. The two plant densities did not affect the quality and tuberous yield of each variety in comparison. There were little significant differences of the tuberous yield and quality indicated by using CaSiO3 , Ca(NO3 )2 and Na2 SiO3 at 30 and 60 days after planting; however, the addition of Ca(NO3 )2 could increase the sugar and starch content of tuber root as compared to control.

Từ khoá / Keywords

chất lượng củ
Ipomoea batatas Lam
mật độ trồng
năng suất củ
Ipomoea batatas Lam.
plant population
tuber quality
tuber yield