• ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG Cd TRONG ĐẤT ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CAĐIMI (Cd) TRONG RAU CẢI MƠ TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG Cd TRONG ĐẤT ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CAĐIMI (Cd) TRONG RAU CẢI MƠ TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
63-66
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG HÀM LƯỢNG Cd TRONG ĐẤT ĐẾN KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ CAĐIMI (Cd) TRONG RAU CẢI MƠ TRÊN ĐẤT PHÙ SA SÔNG HỒNG

Tên tác giả
Hà Mạnh Thắng , Phạm Quang Hà
Category
Monthly Journal
Title

Effect of cadmium concentration on cadmium residues in mustard greens in fluvisoils of Red river

Author
Ha Manh Thang, Pham Quang Ha
Tóm tắt

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Cd tồn dư trong đất ở các mức lây nhiễm (1,05 mg/kg - 4,6mg/kg đất) được thực hiện bằng các thí nghiệm trong nhà lưới, nhằm đánh giá những ảnh hưởng của Cd trong đất đến sinh trưởng của rau cải mơ cũng như sự tích luỹ của Cd trong rau trên đất phù sa sông Hồng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi hàm lượng Cd trong đất tăng tác động làm tích luỹ Cd trong cải mơ tăng từ 0,008 mgCd/kg rau tươi - 0,088 mgCd/kg rau tươi, mối tương quan giữa hàm lượng Cd trong đất và Cd trong rau ở mức rất chặt (99%). Với hàm lượng Cd trong đất ở ngưỡng nghiên cứu thì chất lượng rau Cải mơ vẫn ở ngưỡng an toàn về Cd so với quy định của Bộ Y tế, (<0,2mgCd/kg tươi). Kết quả nghiên cứu được so sánh, đánh giá với những nghiên cứu tương tự trong và ngoài nước cũng như cung cấp thêm cơ sở khoa học trong xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia về Cd trong đất.

Abstract

This paper shows the study result about the effects of Cd resedues in soil at different levels (1,05 mg/kg - 4-6 mg/kg dry soil) performed by experiments in the greenhouse, in order to assess the effects of Cd on the growth of mustard greens vegetables as well as Cd accumulation in vegetables on alluvial soils of Red river in Vietnam. The research result showed that when the concentration of Cd in the soil increased as cumulative impacts of improved Cd in mustard greens increased from 0.008 mg Cd/kg of fresh vegetables - 0.088 mgCd/kg of fresh vegetables, the correlation between the concentration of cadmium in soil and Cd in vegetables at very closely (99%). Cd concentrations in soil at the research level, the quality of mustard greens was still about Cd safety margin compared with the provisions of the Department of Health, (<0,2mgCd/kg fresh). The research result was similar to other national and foreign studies and provided more scientific basis for building regulations, national standards for cadmium in the soil.

Từ khoá / Keywords

Cađimi
đất phù sa
cải mơ
tích luỹ
mối tương quan
Cadmium
Fluvisoil
mustard greens
residue
correlation