• ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C : N LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C : N LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Xem các bài khác
Số trang của bài
107-113
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C : N LÊN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus blochii) ƯƠNG THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Tên tác giả
Lý Văn Khánh, Dương Thị Mỹ Hận, Trần Ngọc Hải
Category
Monthly Journal
Title

Effects of C : N ratio on growth and survival of snubnose pompano juvenile (Trachinotus blochii) reared in biofloc system

Author
Ly Van Khanh, Duong Thi My Han, Tran Ngoc Hai
Tóm tắt

Ảnh hưởng của tỷ lệ C : N lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng giống ương theo công nghệ biofloc được thực hiện tại trại thực nghiệm của Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức C : N khác nhau; C : N = 0 : 0 (đối chứng), C : N = 10 : 1, C : N = 15 : 1, C : N = 20 : 1; mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Cá chim vây vàng có khối lượng ban đầu 3,36 g/con được ương trong bể nhựa 120 L ở độ mặn 20‰ và sục khí liên tục. Cá được cho ăn thức ăn công nghiệp dạng viên nổi với hàm lượng đạm 44%. Kết quả sau 30 ngày ương, cá chim vây vàng ở nghiệm thức C : N = 15 : 1 và C : N = 20 : 1 lần lượt có khối lượng trung bình (6,67 ± 0,24 và 6,96 ± 0,34 g/con), tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (0,11 ± 0,01 và 0,12 ± 0,01 g/ngày), tốc độ tăng trưởng tương đối (2,30 ± 0,18 và 2,42 ± 0,17%/ngày) và tỷ lệ sống (98,0 ± 1,41 và 99,0 ± 1,41%) tốt nhất. Có thể ứng dụng ương cá chim vây vàng theo công nghệ biofloc với tỉ lệ C : N = 15 : 1 và C : N = 20 : 1 vào sản xuất.

Abstract

Rearing snubnose pompano juvenile (Trachinotus blochii) was conducted in biofloc system at different C : N ratios at Marine fish hatchery, College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University from November 2019 to January 2020. Experiments consisted of 4 treatments including control, C : N = 10. C : N = 15, and C : N = 20 in triplicate. The pompano juveniles were initially recorded at 3.36 g of body weight and were stocked in 120 L plastic tanks at 20‰ of salinity and continuous aeration. The fish was fed floating pellets containing 44% of protein. After 30 days of rearing, the pompano juveniles were recorded with the best results at 15 and 20 of C : N in body weight (6.67 ± 0.24 and 6.96  ± 0.34 g/fish), DWG (0.11 ± 0.01 and 0.12 ± 0.01 g/day), SGR (2.30 ± 0.18 and 2.42 ± 0.17 %/day) and survival rate (98.0 ± 1.41 and 99.0 ± 1.41 %). The results showed that the C : N ratio at 15 and 20 could apply for rearing pompano juveniles in biofloc system.

Từ khoá / Keywords

Cá chim vây vàng
tỷ lệ C : N
tăng trưởng
tỷ lệ sống
hệ thống biofloc
Pompano
C:N ratio
growth
survival ratio
biofloc system