• ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA TRÁI, PHUN GA3 KẾT HỢP BÓN PHÂN GỐC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI NHÃN LAI LĐ11

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA TRÁI, PHUN GA3 KẾT HỢP BÓN PHÂN GỐC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI NHÃN LAI LĐ11

Xem các bài khác
Số trang của bài
60-65
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA TỈA TRÁI, PHUN GA3 KẾT HỢP BÓN PHÂN GỐC ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRÁI NHÃN LAI LĐ11

Tên tác giả
Phan Chí Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Effect of fruit pruning, gibberellic acid GA3 and root fertilization on yield and fruit quality of hybrid longan variety LĐ11

Author
Phan Chi Hieu
Tóm tắt

Giống nhãn LĐ11 là tổ hợp lai giữa nhãn Tiêu da bò (Dimocarpus longan) và nhãn Xuồng cơm vàng (Euphoria longana) được nghiên cứu ảnh hưởng của tỉa bỏ quả nhỏ, quả đôi phối hợp phun GA3 trên nền phân bón gốc ở địa bàn tỉnh Tiền Giang cho thấy: tỉa để lại 25 quả/chùm cho quả to, đều, đường kính quả đạt 25,5 mm, khối lượng 13,9 g/quả. Phun GA3 với nồng độ 40 ppm kết hợp bón phân nền thâm canh 630 g N - 315 g P2O5 - 630 g K2O (g/cây/vụ) + 20 kg phân hữu cơ, cho kết quả tốt nhất, năng suất đạt 27,70 - 28,04 kg/cây; độ dày thịt quả 6,58 mm; độ brix 21,50 - 22,40%, tỷ lệ % cơm quả 72,42 - 72,74%; tổng số hoa/chùm đạt 861,14 hoa; số hoa cái và hoa lưỡng tính 456,32 hoa; số quả đậu/chùm sau đậu quả 66,35 - 83,74 quả; tổng số quả thu hoạch /chùm 27,15 - 27,36 quả; khối lượng quả 12,30 - 12,33 g/quả.

Abstract

Longan variety LĐ11 is a hybrid between two species Dimocarpus longan and Euphoria longana. Experiments on the effect of pruning small and twin fruits in combination with spraying GA3 and root fertilization in Tien Giang province showed that: fruit pruning to keep 25 fruits/inflorescence for getting large, even fruits with fruit diameter reaching 25.5 mm, weight of 13.9 g/fruit. Spraying GA3 with a concentration of 40 ppm combined with intensive fertilizer application of 630 g N - 315 g 2O5 - 630 g K2O (g/plant/crop) + 20 kg of organic fertilizer had the best results, the yield reached 27.70 - 28.04 kg/tree; fruit pulp thickness of 6.58 mm; brix degree of 21.50 - 22.40%, percentage of fruit pulp 72.42 - 72.74%; the total number of flowers/cluster reached 861.14 flowers; the number of female and hermaphrodite flowers reached 456.32; the number of pods/bunch after fruit setting was 66.35 - 83.74; the total number of harvested fruits/bunch was 27.15 - 27.36; the fruit weight was 12.30 - 12.33 g/fruit.

Từ khoá / Keywords

Giống nhãn LĐ11
chế phẩm chứa GA3
tỉa trái
Longan variety LĐ11
GA3 -containing preparations
fruit prunning