• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG ĐỊA HOÀNG NUÔI CẤY MÔ

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG ĐỊA HOÀNG NUÔI CẤY MÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
45-53
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG VÀ THỜI ĐIỂM THU HOẠCH ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG ĐỊA HOÀNG NUÔI CẤY MÔ

Tên tác giả
Nguyễn Thị Xuyên, Lê Thị Quỳnh Nga, Đinh Thanh Giảng, Hoàng Thị Như Nụ, Vũ Hoài Sâm
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords