• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO VẢI TRỨNG HƯNG YÊN TRÊN GỐC VẢI LAI PHÙ CỪ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN SAU GHÉP

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO VẢI TRỨNG HƯNG YÊN TRÊN GỐC VẢI LAI PHÙ CỪ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN SAU GHÉP

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ GHÉP CẢI TẠO VẢI TRỨNG HƯNG YÊN TRÊN GỐC VẢI LAI PHÙ CỪ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN SAU GHÉP

Tên tác giả
Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Hà, Vương Thị Hòa, Ngô Thị Mai Vi
Category
Monthly Journal
Title

Effects of renovation grafting time of Trung Hung Yen lychee on the rootstock of Lai Phu Cu lychee on survival rate, growth and development after grafting

Author
Nguyen Thi Tuyet, Vu Viet Hung, Nguyen Ngoc Ha, Vuong Thi Hoa, Ngo Thi Mai Vi
Tóm tắt

Vải Trứng Hưng Yên là giống vải chín sớm, có nguồn gốc tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Giống có nhiều đặc điểm quý nên có hiệu quả kinh tế cao, vì vậy, được chính quyền và người dân ưu tiên mở rộng diện tích trồng. Nhằm xác định được thời vụ thích hợp để ghép cải tạo vải Trứng Hưng Yên trên gốc vải Lai Phù Cừ (giống hiện có diện tích lớn xong hiệu quả kinh tế thấp hơn nhiều so với vải Trứng Hưng Yên), nghiên cứu “Ảnh hưởng của thời vụ ghép cải tạo vải Trứng Hưng Yên trên gốc vải Lai Phù Cừ đến tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng phát triển sau ghép” đã được triển khai. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong các công thức thử nghiệm, công thức ghép vụ Xuân thích hợp nhất, cụ thể: tỷ lệ sống đạt 96,44%; cành ghép sinh trưởng mạnh, sau 90 ngày có chiều dài và đường kính lần lượt đạt 60,22 và 1,31 cm; 100% số cây ghép có khả năng ra hoa vào thời điểm 10 tháng sau ghép; tỷ lệ đậu quả đạt 0,23%; năng suất đạt 12,49 kg/cây. So với công thức ghép vụ Xuân, công thức ghép vụ Hè và công thức ghép vụ Thu có tỷ lệ sống sau ghép thấp hơn rõ rệt và thời gian từ khi ghép đến khi cây ra hoa dài hơn.

Abstract

Trung Hung Yen lychee is an early ripening variety, originating in Phu Cu district, Hung Yen province. The variety has many valuable characteristics that bring high economic efficiency, so it is prioritized to expand the cultivation area by local government and farmers. To determine the suitable time for Trung Hung Yen renovation graft on Lai Phu Cu lychee (the variety has large cultivation areas, however the economic efficiency is significantly lower than that of Trung-Hung Yen), the study “Effects of renovation grafting time of Trung Hung Yen lychee on the rootstock of Lai Phu Cu lychee on survival rate, growth and development after grafting” has been implemented. The results showed that: Among the experimental treatments, the treatment grafting in Spring gave the highest parameter including: the survival rate reached 96.44%; the grafted branches grew strongly, the length and diameter were 60.22 and 1.31 cm, respectively after 90 days of grafting; 100% of grafted plants flowered at 10 months after grafting; fruit setting rate reached 0.23%; yield reached 12.49 kg/plant. Compared with treatment grafting in Spring season, the grafting in Summer and Autumn had lower survival rate and longer time from grafting to flowering.

Từ khoá / Keywords

thời vụ
ghép cải tạo
vải Trứng Hưng Yên
vải Lai Phù Cừ
Grafting time
renovation grafting
Trung Hung Yen lychee
Lai Phu Cu lychee