• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN GÂY HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG Ở GIAI ĐOẠN RA HOA

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN GÂY HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG Ở GIAI ĐOẠN RA HOA

Xem các bài khác
Số trang của bài
57-63
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN GÂY HẠN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÁC DÒNG/GIỐNG VỪNG TRIỂN VỌNG Ở GIAI ĐOẠN RA HOA

Tên tác giả
Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Đường Minh Mạnh, Trương Thị Thuận, Mạc Khánh Trang, Đỗ Thị Xuân Thùy, Phan Trần Việt
Category
Monthly Journal
Title

Effect of drought stress duration on growth, development and yield of promising cultivars/lines of sesame at the flowering stage

Author
Ho Huy Cuong, Nguyen Phi Hung, Duong Minh Manh Truong Thi Thuan, Mac Khanh Trang, Do Thi Xuan Thuy, Phan Tran Viet
Tóm tắt

Đánh giá khả năng chịu hạn trong điều kiện chậu vại của 20 dòng/giống vừng được mã hóa từ V1 đến V20 tiến hành từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2019 với các mức độ gây hạn là H0 (đối chứng - không gây hạn), H1 (gây hạn 5 ngày), H2 (gây hạn 7 ngày) và H3 (gây hạn 9 ngày) tại Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, tọa độ 13°54’10”N 109°06’25”E. Kết quả thí nghiệm cho thấy có sự sai khác giữa các dòng/giống vừng và các mức độ gây hạn. Giống V3 (giống BĐ.01) có khả năng chịu hạn tốt nhất trong 20 dòng/giống thí nghiệm với tỷ lệ phục hồi là 86,7%, mức độ suy giảm năng suất đạt 38,7%, chỉ số chịu hạn STI = 1,09. Các dòng/giống V2 (dòng D5), V6 (giống HLVD78), V10 (dòng 131-2), V13 (dòng 135-13) cũng là những dòng/giống có khả năng chịu hạn tốt (STI > 1).

Abstract

Evaluation of drought tolerance in pot conditions of 20 sesame cultivars/lines coded from V1 to V20 was conducted from April to July of 2020 with drought levels of H0 (control – no drought), H1 (5 days drought treatment), H2 (7 days drought treatment) and H3 (9 days drought treatment) at the Agricultural Science Institute for Southern Coastal Central of Vietnam, located at 13°54’10”N 109°06’25”E. The result showed a significant difference among cultivars/lines and drought stress levels. The cultivar BĐ.01 (V3) had the best drought stress tolerance among 20 studied cultivars/lines with a recovery rate of 86.7%, the yield reduction rate of 38.7%, stress tolerance index STI = 1.09. The line D5 (V2), cultivar HLVD78 (V6), line 131-2 (V10), line 135-13 (V13) also had good drought stress tolerance (STI>1).

Từ khoá / Keywords

vừng
chịu hạn
chỉ số hạn
mức độ suy giảm năng suất
tỷ lệ phục hồi
Sesame
drought stress tolerance
stress tolerance index
levels of yield reduction
recovery rate