• ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ TẦN SUẤT XỬ LÝ HỖN HỢP CANXI CLORUA VÀ KALI METABISULFITE TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ THANH LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ TẦN SUẤT XỬ LÝ HỖN HỢP CANXI CLORUA VÀ KALI METABISULFITE TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ THANH LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
28-35
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM VÀ TẦN SUẤT XỬ LÝ HỖN HỢP CANXI CLORUA VÀ KALI METABISULFITE TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN SAU THU HOẠCH CỦA QUẢ THANH LONG

Tên tác giả
Đặng Linh Mẫn, Ngô Hùng Vũ, Đỗ Văn Ơn, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Văn Phong
Category
Monthly Journal
Title

Effects of pre-harvest time and frequency of spraying calcium chloride and potassium metabisulfite on quality and storage ability of red-flesh dragon fruits

Author
Dang Linh Man, Ngo Hung Vu, Do Van On, Nguyen Thi Cam Tien, Nguyen Khanh Ngoc and Nguyen Van Phong
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm và tần suất phun hỗn hợp CaCl2 và KMS ở giai đoạn cận thu hoạch đến khả năng bảo quản sau thu hoạch của quả thanh long ruột đỏ giống LĐ1 được thực hiện tại Viện Cây ăn quả miền Nam. Các mẫu thanh long ruột đỏ được xử lý phun hỗn hợp CaCl2 và KMS ở các thời điểm trước thu hoạch được bảo quản ở hai nhiệt độ 6 ± 1oC và 20 ± 1oC. Việc xử lý trước thu hoạch cho thanh long bằng hỗn hợp CaCl2 1% và KMS 1% ở các thời điểm giúp tăng hàm lượng canxi trong vỏ quả nhưng không làm ảnh hưởng đến hàm lượng canxi trong thịt quả cũng như các thuộc tính chất lượng của quả thu hoạch. Với số lần phun nhiều nhất (phun 3 lần ở các thời điểm 3, 2 và 1 tuần trước thu hoạch) cho hàm lượng canxi trong vỏ quả cao nhất (138,44 mg/100 g) và khả năng bảo quản (theo các chỉ tiêu đánh giá như sự phát triển của bệnh thối, hao hụt khối lượng, độ chắc thịt quả, hàm lượng tổng chất rắn hòa tan và hàm lượng acid tổng số) tốt hơn so với đối chứng. Sau 6 ngày bảo quản ở 20 ± 1oC hay 21 ngày ở 6 ± 1oC, quả ở nghiệm thức này (3 lần phun trước thu hoạch) vẫn duy trì được chất lượng tốt và chưa thấy dấu hiệu xuất hiện bệnh, trong khi bệnh thối đã phát triển trên quả với mức độ cao ở nghiệm thức đối chứng.

Abstract

The objective of this article aimed to study the effects of pre-harvest time and frequency of spraying CaCl2 and KMS on the quality and storage ability of red-flesh dragon fruit variety LĐ1. The pre-harvest red flesh dragon fruits cv. LĐ1 fruit samples were sprayed with a mixture of CaCl2 1% and KMS 1% at different times and were stored at 6 ± 1oC and 20 ± 1oC. Pre-harvest spraying of CaCl2 1% and KMS 1% for dragon fruit helped to increase the calcium content in the peel, but it did not affect affect the calcium content in the flesh as well as the quality attributes of the harvested fruit. With the highest number of sprays (three times spraying at 3, 2 and 1 week before harvest) gave the highest calcium content in the peel (138.44 mg/100 g) and better storage ability (according to evaluation criteria such as disease development, weight loss, flesh firmness, total soluble solids and total acidity) as compared to control. After 6 days of storage at 20 ± 1°C or 21 days of storage at 6 ± 1°C, dragon fruits in this treatment (3 times spray before harvest) still maintained good quality and showed no sign of disease, whereas rot disease developed to a high degree in the fruits of the control treatment.

Từ khoá / Keywords

thanh long
khả năng bảo quản
Chất lượng
CaCl2
KMS
dragon fruit
storage ability
quality
CaCl2
KMS