• ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC AXIT, CANXI CHLORUA VÀ KALI METABISULFIT XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ LĐ1

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC AXIT, CANXI CHLORUA VÀ KALI METABISULFIT XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ LĐ1

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC AXIT, CANXI CHLORUA VÀ KALI METABISULFIT XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO QUẢN QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ LĐ1

Tên tác giả
Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Khánh Ngọc, Ngô Hùng Vũ, Đỗ Văn Ơn, Nguyễn Văn Phong
Category
Monthly Journal
Title

Effect of pre-harvest spray of salicylic Acid, calcium chloride and potassium metabisulfite on the storage ability of red flesh dragon fruit cv. LĐ1

Author
Nguyen Thi Cam Tien, Nguyen Khanh Ngoc, Ngo Hung Vu, Do Van On, Nguyen Van Phong
Tóm tắt

Quả thanh long thường bị thối hỏng trong quá trình tồn trữ sau thu hoạch, đây là trở ngại lớn cho việc kéo dài thời gian bảo quản. Vì vậy, nội dung nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của xử lý salicylic acid (0,1; 0,2 và 0,3%), canxi clorua (1%) và kali metabisulfit (1%) trước thu hoạch đến khả năng bảo quản sau thu hoạch của quả thanh long ruột đỏ LĐ1. Quả thanh long sau thu hoạch được mang về phòng thí nghiệm, chọn quả đồng nhất, không sâu bệnh, rửa sạch, đóng gói trong bao PE có đục lỗ và bảo quản. Qua kết quả khảo sát cho thấy ở nghiệm thức thanh long được phun SA (0,1%) trước thu hoạch có thể giúp duy trì chất lượng quả thanh long đến 28 ngày bảo quản ở 5 ± 1oC và 3 ngày ở 25 ± 3oC (thời gian và nhiệt độ khi quả trên kệ bán hàng) với tỷ lệ quả thối hỏng do nấm bệnh gây ra được ghi nhận thấp hơn 55% so với đối chứng không xử lý.

Abstract

Dragon fruit often rots during post-harvest storage, which is a major obstacle to prolonging the storage period. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effects of pre-harvest treatment of salicylic acid (0.1; 0.2 and 0.3%), calcium chloride (1%) and potassium metabidsulfite (1%) on the storage ability of post-harvest dragon fruit cv. LĐ1. After harvesting, the fruits of uniform maturity and without defects were collected, washed and packed in polyethylene (PE) bags. The results indicated that the dragon fruit was treated with SA (0.1%) before harvest could maintain the fruit quality up to 28 days of storage at 5 ± 1°C and 3 days at 25°C ± 3°C (time and temperature when fruit was on the shelf) with the rate of fruit rot caused by fungus was 55% lower than that of the untreated control.

Từ khoá / Keywords

thanh long
tỷ lệ thối hỏng
axit salicylic
Canxi clorua
kali metabisulfit
dragon fruit
decay incidence
salicylic acid
canxi clorua
kali metabisulfite