• ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHE PHỦ ĐẤT TRONG CANH TÁC MÍA TRÊN ĐẤT DỐC TÂY NGUYÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHE PHỦ ĐẤT TRONG CANH TÁC MÍA TRÊN ĐẤT DỐC TÂY NGUYÊN

Xem các bài khác
Số trang của bài
69-76
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHE PHỦ ĐẤT TRONG CANH TÁC MÍA TRÊN ĐẤT DỐC TÂY NGUYÊN

Tên tác giả
Phạm Văn Tùng, Đỗ Đức Hạnh, Nguyễn Thị Hà Nhi, Trần Văn Sơn , Dương Công Thống, Nguyễn Thị Tân, Trần Bá Khoa, Vũ Văn Kiều, Trần Văn Tuấn, Phạm Thị Thu, Đỗ Văn Tường
Category
Monthly Journal
Title

Effects of land covering methods in sugarcane cultivation on sloping lands of the Central Highlands

Author
Phạm Van Tung, Do Duc Hanh, Nguyen Thi Ha Nhi, Traan Van Son, Duong Cong Thong, Nguyẽn Thi Tan, Tran Ba Khoa, Vu Van Kieu, Tran Van Tuan, Pham Thi Thu, Do Van Tuong
Tóm tắt

Khảo nghiệm các phương pháp che phủ đất trong canh tác mía được tiến hành trên đất dốc tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk và xã Kông Yang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Các khảo nghiệm cơ bản được đánh giá trên 01 vụ mía tơ và 01 vụ mía gốc I. Thí nghiệm được bố trí kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần nhắc lại, diện tích mỗi ô là 50 m2 . Thời gian đánh giá từ tháng 01/2020 đến tháng 01/2022. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, biện pháp che phủ đất bằng ngọn, lá mía sau khi trồng và thu hoạch mía sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Tại Đắk Lắk, năng suất mía từ 93,7 - 97,8 tấn/ha và năng suất quy 10 CCS từ 109,4 - 116,7 tấn/ha, vượt đối chứng từ 15,77 - 18,10 tấn/ha tùy theo từng vụ. Tại Gia Lai, năng suất mía đạt 83,1 - 93,2 tấn/ha, năng suất quy 10 CCS đạt 98,1 - 108,2 tấn/ha, vượt đối chứng từ 21,0 - 22,7% tùy theo từng vụ. Lợi nhuận tăng từ 13.706 - 14.042 ngàn đồng tại Đắk Lắk và từ 15.780 - 17.472 ngàn đồng tại Gia Lai tùy theo từng vụ tơ hoặc gốc I.

Abstract

The trials of land covering methods sugarcane cultivation were carried out on sloping land in Ea Sar commune, Ea Kar district, Dak Lak province and Kong Yang commune, Kong Chro district, Gia Lai province. The basic trials were carried out through two crops of plant cane and the first ratoon cane. The experiment was arranged in a randomized complete block design with 3 replications, each plot was 50 m2 . The evaluation period was from January 2020 to January 2022. The results showed that covering with sugarcane leaves after planting and harvesting, the sugarcane plants grew and developed well, giving high yield and high economic efficiency. In Dak Lak province, the yield of sugarcane was from 93.7 to 97.8 tons/ha, and converted yield of 10 CCS was from 109.4 to 116.7 tons/ha, exceeding the control by 15.77 - 18.10 tons/ha depending on each crop. In Gia Lai province, the yield of sugarcane reached 83.1 to 93.2 tons/ha, converted yield of 10 CCS reached 98.1 to 108.2 tons/ha, exceeding the control by 21.0 - 22.7% depending on each crop. Profit increased from 13,706 to 14,042 thousand VND/ha in Dak Lak and from 15,780 to 17,472 thousand VND/ha in Gia Lai depending on plant crop or 1st ratoon.

Từ khoá / Keywords

Cây mía
che phủ đất
đất dốc
hiệu quả kinh tế
Sugarcane
land covering
Slopping land
Economic efficiency