• ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG DỨA MD2 TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TIỀN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG DỨA MD2 TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TIỀN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
51-57
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN KALI, CANXI ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG DỨA MD2 TRỒNG TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN TIỀN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Trịnh Nhất Hằng, Nguyễn Khánh Duy
Category
Monthly Journal
Title

Effects of potassium and calcium fertilizers on yield and quality of MD2 pineapple variety growing on acid sulphate soils in Tien Giang province

Author
Nguyen Trinh Nhat Hang, Nguyen Khanh Duy
Tóm tắt

Giống dứa MD2 (Ananas commosus L.) được đưa vào mô hình trồng trên vùng đất phèn của tỉnh Tiền Giang vào năm 2019. Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân kali, canxi đến năng suất và phẩm chất quả dứa MD2 trồng trên vùng đất phèn được thực hiện tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang từ 2020 đến 2021. Thí nghiệm 2 nhân tố được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (CRBD), với 4 lần lặp lại. Trong đó yếu tố kali có 4 nghiệm thức (K1, K2, K3, K4) tương ứng với liều lượng K2O (0 g/cây, 5 g/cây, 10 g/cây và 15 g/cây). Yếu tố canxi có 3 nghiệm thức (C1, C2, C3) tương ứng với nồng độ canxi nitrat (1,0%, 1,5% và 2,0%). Kết quả ghi nhận có sự tương tác giữa liều lượng kali bón qua gốc và nồng độ canxi nitrat phun qua lá; mức K2C1 (5 g K2O và 1,0% canxi nitrat) cho khối lượng quả và năng suất đạt cao là 1,636 g/quả và 64,85 tấn/ha. Độ Brix (16,20%) và độ chắc thịt quả (1,937 kg/cm2 ) đạt cao nhất khi có sự tương tác ở mức K3C2 (10 g K2O và 1,5% canxi nitrat).

Abstract

MD2 pineapple (Ananas commosus L.) variety was introduced into the model of pineapple cultivation on acid sulphate soils of Tien Giang province in 2019. A study on the effects of potassium and calcium fertilizers on the yield and quality of MD2 pineapple variety grown on acid sulphate soil was carried out in Tan Phuoc district, Tien Giang province from 2020 to 2021. The 2-factor experiment was arranged in a completely randomized block design (CRBD) with 4 replications. In which potassium factor had 4 treatments (K1, K2, K3, K4) corresponding to the doses of K2O (0 g/plant, 5 g/plant, 10 g/plant and 15 g/plant). Calcium factor had 3 treatments (C1, C2, C3) corresponding to calcium nitrate concentration (1.0%, 1.5% and 2.0%). The results showed that there was an interaction between the dose of based potassium fertilizer and the concentration of sprayed calcium nitrate; the K2C1 dose (5 g K2 O and 1.0% calcium nitrate) was recorded with high fruit weight and yield of 1,636 g/fruit and 64.85 tons/ha. Brix (16.20%) and fruit firmness (1.937 kg/cm2) were highest when there was an interaction at K3C2 (10 g K2O and 1.5% calcium nitrate).

Từ khoá / Keywords

Giống dứa MD2
canxi nitrat
phân kali
đất phèn
Pineapple MD2 variety
calcium nitrate
potassium fertilizer
acid sulphate soil