• ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NAA KẾT HỢP VỚI GA3 ĐẾN TAI QUẢ VÀ PHẨM CHẤT QUẢ THANH LONG

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NAA KẾT HỢP VỚI GA3 ĐẾN TAI QUẢ VÀ PHẨM CHẤT QUẢ THANH LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
30-36
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ NAA KẾT HỢP VỚI GA3 ĐẾN TAI QUẢ VÀ PHẨM CHẤT QUẢ THANH LONG

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thành Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Effect of concentration of NAA and GA3 mixture onbracts and quality of dragon fruits

Author
Nguyen Van Son and Nguyen Thanh Hieu
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ NAA kết hợp với GA3 đến tai quả và phẩm chất quả thanh long được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2019. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức, gồm T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm; T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm; T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm; T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm; T5: ĐC nông dân tự phun và T6: Phun nước; các nghiệm thức được lặp lại 4 lần. Kết quả cho thấy, phun NAA kết hợp GA3 làm tăng khối lượng, đường kính và chiều dài quả, cải thiện độ chắc thịt quả, độ dày vỏ quả và cấu trúc tai quả mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt quả, độ brix và màu sắc vỏ quả. Nghiệm thức phun NAA 40 ppm + GA3 50 ppm và NAA 40 ppm + GA3 40 ppm có tác động tốt nhất đến khối lượng quả (592,3 - 614,5 g và 571,5 - 591,5 g), đường kính quả (9,3 - 9,5 cm và 9,0 - 9,2 cm), chiều dài quả (10,8 - 11,2 cm và 10,6 - 10,7 cm), độ brix (14,8 - 15,0% và 14,5 - 14,8%), độ chắc thịt quả (1,6 - 1,7 kg/cm3 và 1,5 - 1,6 kg/cm3 ), độ dày vỏ (4,5 - 4,7 mm và 4,0 - 4,2 mm) và cấu trúc tai quả.

Abstract

The study on the effect of the concentration of NAA + GA3 mixture on fruit bract and fruit quality of white flesh Dragon was implemented in Cho Gao district, Tien Giang province from January to December 2019. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 6 formulas, including T1: NAA 30 ppm + GA3 40 ppm; T2: NAA 30 ppm + GA3 50 ppm; T3: NAA 40 ppm + GA3 40 ppm; T4: NAA 40 ppm + GA3 50 ppm; T5: Spraying by farmers and T6: Spraying water; the experiments were repeated 4 times. The results showed that spraying of NAA + GA3 significantly improved fruit weight, fruit diameter, fruit length, flesh firmness, peel thickness and bract structure whereas did not effect the other parameters such as edible flesh ratio, brix content and peel color. Of the different concentrations of the mixtures sprayed, NAA 40 ppm + GA3 50 ppm and NAA 40 ppm + GA3 40 ppm gave the best impact indicated by fruit weight (592.3 - 614.5 g and 571.5 - 591.5 g), fruit diameter (9.3 - 9.5 cm and 9.0 - 9.2 cm), fruit length (10.8 - 11.2 cm and 10.6 - 10.7 cm), flesh firmness (1.6 - 1.7 kg/cm3 and 1.5 - 1.6 kg/cm3 ), peel thickness (4.5 - 4.7 mm and 4.0 - 4.2 mm) and bract structure.

Từ khoá / Keywords

Cây thanh long
nồng độ NAA và GA3
tai quả
phẩm chất quả
dragon fruit
concentration of NAA and GA3
fruit bract
fruit quality